L’Oficina del Consumidor del Consell atén unes 200 persones afectades per les participacions preferents

Afectats participacions preferents

Manifestacions arreu Catalunya dels afectats per les participacions preferents

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha atès en els darrers mesos unes 200 persones afectades pel tema de les participacions preferents i el deute subordinat

Afectats participacions preferents
Manifestacions arreu Catalunya dels afectats per les participacions preferents

Concretament, des de l’Àrea de Consum del Consell Comarcal, i en virtut del conveni de delegació de competències subscrit amb l’Agència Catalana del Consum, en aquests moments ja s’han tramitat 89 sol·licituds d’arbitratge de clients de Catalunya Caixa que havien contractat participacions preferents i deute subordinat. Aquestes reclamacions han estat traslladades a  la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Les participacions preferents són productes financers emesos per una societat que no confereixen participació en el seu capital ni dret de vot, és a dir, no són accions. Tenen caràcter perpetu, i la seva rendibilitat, generalment de caràcter variable, no està garantida, com tampoc la recuperació de l’import del capital inicialment desemborsat en cas que es posessin a la venda. A més, si l’entitat té pèrdues, no es paguen interessos. Es tracta d’un instrument complex i de risc elevat que pot generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit.

En el cas concret de Catalunya Caixa, l’entitat va acceptar acollir-se al Sistema Arbitral de Consum per a resoldre les reclamacions dels afectats per les participacions preferents i el deute subordinat. En aquests supòsits, els seus clients poden presentar una sol·licitud d’arbitratge, la qual serà estudiada i, en cas de ser acceptada, es resoldrà la controvèrsia mitjançant l’arbitratge de consum impartit per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya és un organisme administratiu, adscrit a l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, encarregat de tramitar les reclamacions que plantegem els ciutadans d’arreu de Catalunya, quan ens sentim perjudicats com a conseqüència de la compra d’un producte o la prestació d’un servei. L’arbitratge de consum és un sistema extrajudicial i voluntari, que permet resoldre amb caràcter vinculant (té el mateix efecte que una sentència judicial) i de manera ràpida i gratuïta les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients.

En el cas de Bankia, sobre el qual l’Oficina d’Informació al Consumidor també ha atès persones afectades, els clients implicats en la contractació d’instruments híbrids (participacions preferents i deute subordinat) hauran d’adreçar-se abans del 30 de juny a la seva oficina bancària. Bankia enviarà les sol·licituds, juntament amb tota la documentació, a un expert independent, el qual elaborarà un informe valorant la sol·licitud i determinant també la quantia màxima a tornar al client. En base a aquest informe es decidirà si s’accepta o no l’arbitratge de consum en cada cas concret. Aquest procediment d’arbitratge es durà a terme davant la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al Instituto Nacional de Consumo.