Noves línies de telèfon d’informació sobre la moratòria dels desnonaments

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha habilitat noves línies d’atenció telefònica, 93 114 60 11 i 93 114 54 53, per poder atendre la previsió d’augment de trucades sol·licitant informació sobre les modificacions respecte a la moratòria aprovada pels desnonaments.En previsió de l’augment de trucades i amb la voluntat de resoldre els dubtes l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició dels ciutadans uns nous telèfons del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, OFIDEUTE, per atendre exclusivament les consultes sobre aquesta problemàtica, les trucades s’atendran de dilluns a divendres de 8 h del matí a les 8 h de la tarda.

A més, també s’ha decidit reforçar el nombre de persones que fan el seguiment de les conciliacions entre famílies i entitats financeres, amb la voluntat de poder atendre d’una manera més àgil els ciutadans que demanin aquest assessorament.

Respecte a l’acord del Consell de Ministres, el Secretari d’Habitatge, Carles Sala, l’ha qualificat “com una actuació reactiva i encara que és positiva és totalment  insuficient i poc creativa, ajorna el problema i té un recorregut limitat”.

La legislació en matèria de sobreendeutament a l’Estat espanyol és una anomalia en l’entorn europeu”, a Catalunya, grups parlamentaris i Govern van fer un esforç conjunt per arribar a una proposta amb la participació d’entitats, experts i juristes que va ser aprovada per UNANIMITAT, “demanem que tothom responsablement assumeixi com a seu aquell acord i el defensi a les Corts”.

Carles Sala ha manifestat que “aquest és un tema prou estudiat i debatut en tots els àmbits, i el consens és general, sobre el fet que resulta de justícia social permetre la liquidació ordenada dels deutes vinculats a l’adquisició de bona fe de l’habitatge habitual. Les famílies mai no van tenir tota la informació de les entitats financeres sobre la totalitat de les conseqüències que comportava l’impagament del crèdit hipotecari, i per tant la càrrega del risc no pot anar tota a compte del deutor”.

 

Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. OFIDEUTE

La Generalitat ofereix a totes las famílies amb dificultats per pagar la hipoteca un servei d’assessorament sobre el deute hipotecari i intermediació amb les entitats financeres.

1- Què és Ofideute?

Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal

Ofideute informa les famílies sobre les conseqüències del seu impagament i les seves responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

Ofideute s’ofereix a intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels préstecs hipotecaris.

2- Qui pot ser usuari Ofideute?

Les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal, i que no poden atendre les quotes del seu préstec hipotecari, o preveuen no poder atendre-les en el futur.

Les famílies que per l’impagament de préstecs amb garantia immobiliària estan en risc de perdre el seu habitatge principal i no tenen altres propietats immobles; i els avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge.

3- Com t’ajuda Ofideute?

Ofideute t’informa sobre les responsabilitats en què incorres en cas d’impagament del teu préstec amb garantia hipotecària.

Ofideute també s’ofereix com a mediador entre la família i l’entitat financera prenedora del préstec hipotecari, per intentar trobar l’estratègia més vàlida per atendre el deute i evitar el desnonament.

Amb aquesta finalitat, Ofideute analitza el contracte hipotecari, el deute pendent actual de la família i la capacitat de pagament actual de la unitat familiar creditora, i seguidament planteja una proposta de les noves condicions de retorn del préstec a l’entitat financera que faci viable el seu pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge; o, en el seu defecte, la resolució no onerosa del contracte de préstec.

Ofideute estudia i presenta en cada cas la proposta més adient en funció dels instruments i possibilitats de les diferents entitats financeres, la capacitat de pagament de la llar i els recursos de l’Administració disponibles.

Ofideute ofereix una intermediació entre la família amb dificultat i la seva entitat financera que aporta com a avantatges remarcables: la separació de la negociació del préstec del seu àmbit actual i la capacitat del servei d’interlocutar amb els serveis centrals de les entitats financeres per tal de pactar l’estratègia més vàlida per atendre el deute i evitar el desnonament.

4- Què cal fer davant els problemes d’impagament?

 1. En el moment en què es preveuen problemes per satisfer les pròximes quotes del préstec hipotecari o, al més aviat possible, després d’haver realitzat el primer impagament:
 2. Al parlar amb l’entitat financera per tal d’explicar les dificultats actuals de pagament i negociar possibles solucions.
 3. En cas de no arribar a un acord amb l’entitat financera que el permeti satisfer el pagament de la seva hipoteca:
  adreceu-vos a Ofideute perquè analitzi el vostre cas i faci d’intermediadora amb l’entitat financera. Per ser atesos pel servei, cal demanar cita prèvia per telèfon, al número 93 553 88 29.
 4. Si el deute ja és important i heu rebut avisos d’execució del deute:
  demaneu, també immediatament, l’assessorament legal al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis d’advocats.

5- Documentació que cal presentar a Ofideute

Per tal que Ofideute pugui avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que en el moment de la cita amb Ofideute aporteu:

 1. DNI o NIE dels titulars.
 2. Escriptura de compra.
 3. Escriptura del préstec.
 4. Document de la entitat financera de l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus interès actual i import de les quotes.
 5. Certificat de convivència o del padró del vostre ajuntament.
 6. Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec,
 7. Notificacions del jutjat rebudes.