Pla de gestió dels cefalòpodes de la Confraria de Pescadors de Roses

Confraria de Pescadors de Roses
Calamars que han fet la posta als biòtops naturals (branca de pi) posats al mar per la Confraria de Pescadors de Roses
Confraria de Pescadors de Roses
Calamars que han fet la posta als biòtops naturals (branca de pi) posats al mar per la Confraria de Pescadors de Roses

L’any 2016 la Confraria de Pescadors de Roses, utilitzant com partner Pescadors de Roses slu, realitza una prova pilot de facilitació de la reproducció de la sèpia, amb l’assessorament de Projecte Sèpia, el cost de la col·laboració fora de 13.610,86€.

Al tractar-se de una experiència pilot els estris emprats foren minsos amb branquetes molt petites i encarat a la recollida d’ous de sépia i calamar dels tresmalls.

L’any 2017 la Confraria per acord de la Junta i a petició de l’agrupació de tresmall va sol·licitar autorització per col·locar biòtops naturals (captadors) a una fondària entre 8 a 9 metres,  amb l’objectiu de continuar afavorint la reproducció de la sèpia i del calamar,  instal·lant 80 biòtops naturals amb un cost de 495 €.

L’any 2018 s’acorda tornar a col·locar biòtops naturals a la mateixa fondària. La previsió ha sigut d’instal·lar 140 punts.

Les dades recollides ens permeten arribar a les següents conclusions:

  • Els costos d’utilitzar el Projecte Sèpia foren massa elevats.
  • Falten llocs de posta per les sèpies i els calamars.
  • Les sèpies i els calamars utilitzen els tresmalls per la posta d’ous amb la conseqüent pèrdua dels mateixos.
  • Es inviable recollir els ous dels tresmalls i guardar-los .

Per aquesta raó els pescadors de tresmall de la Confraria de Pescadors de Roses acordaren :

Pla d’actuació:

QUÈ: Que la sèpia i el calamar deixin d’utilitzar els tremalls per la posta d’ous.

QUI: Els pescadors de tresmall de Roses regulant la seva activitat, juntament amb la Confraria de Pescadors de Roses utilitzant de partner Pescadors de Roses slu.

COM: Creant una línia amb branques de pi i galleran a uns 8,5 metres de fondària a la zona compresa entre les desembocadures dels rius Fluvià i Muga lloc habitual de fresa degut a les sortides d’aigua dolça de sota terra directament al mar.

Per aquesta raó s’inicia un Pla de gestió per els pescadors adherits a la Confraria de Pescadors de Roses a l’espera de crear un  PLA DE GESTIÓ PER AL MARISQUEIG DE LA SÈPIA I EL CALAMAR EN LES AIGÜES INTERIORS DE LA BADIA DE PALS I DE ROSES promogut per el Departament de Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

  • L’objecte del Pla de gestió és establir mesures tècniques complementàries a les fixades pel Reglament (CE) 1967/2006, de pesca al Mediterrani i pel Decret 109/1995 de regulació de la pesca marítima recreativa i a aquelles altres normatives que siguin d’aplicació en matèria de pesca amb arts fixes, arts menors, en relació a la pesca de sèpia (Sepia officinalis) i calamar (Loligo vulgaris).
  • Aquest Pla serà d’aplicació a totes les activitats pesqueres de la modalitat d’arts menors i de pesca recreativa amb arts i ormeigs dirigits a la captura de sèpia (Sepia officinalis) i calamar (Loligo vulgaris) dins les aigües interiors corresponents al litoral de Catalunya compreses entre el cap de Begur i l’illa de Maça d’Oros.

Les dades recollides (en kg) des de l’actuació iniciada el 2017 de la pesca professional, tenint en compte que la pesca esportiva no està controlada, son les següents:

SÈPIA
Anys

Gen

Feb

Març

Abril

Maig

Jun

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Total

2007

5.135

4.016

4.695

5.378

3.127

2.537

2.450

1.816

1.045

1.789

1.446

1.383

34.817

2008

2.890

1.975

2.181

3.270

2.550

2.637

2.189

1.063

1.047

1789

1.033

848

23.472

2009

533

809

1.296

1.048

1.263

1.210

517

303

341

625

893

1.175

10.013

2010

1.000

530

2.977

2.141

1.857

1.252

778

1.020

905

743

865

888

14.956

2011

1.419

300

2.123

2.838

2.799

1.056

1.181

837

737

812

1.774

1.289

17.165

2012

786

616

2.542

1.148

1.740

593

105

49

39

234

1.124

622

9.605

2013

899

383

2.433

1.850

2.287

799

571

118

68

404

992

786

11.594

2014

683

508

1.934

2.945

1.562

1.287

304

68

318

934

673

1.143

12.363

2015

793

328

1.939

1.820

990

590

75

3

42

653

1.560

824

9.624

2016

2.305

761

2.728

2.530

2.965

2.160

1.144

18

92

488

1.141

1.303

17.638

2017

1.655

674

1.435

939

1.214

420

84

16

86

389

684

661

8.262

2018

752

118

1.991

3.473

6.334

 

Com es pot apreciar el mes d’Abril com ultima data s’han obtingut dades equiparables al mes d’Abril de 2008 després d’anys de davallada.
Per tant creiem que anem per el bon camí per restablir el recurs.

Joan Fontdecaba Baiges
Vocal de la Confraria de Pescadors de Roses