Preguntes freqüents sobre l’afectació de la crisi del Covid-19 en l’àmbit universitari

Preguntes freqüents en l'àmbit universitari pel Covid-19

La Secretaria d’Universitats i Recerca ha elaborat un document (que es pot consultar a sota) on es recullen quines són les afectacions de la suspensió de l’activitat presencial a les universitats, procediments d’avaluació establerts, dates de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), i altres preguntes freqüents de l’àmbit universitari

FAQS d’universitats (08/04) 

Com afecten les mesures de suspensió de l’activitat lectiva presencial al curs acadèmic en curs?

Les onze universitats presencials treballen en l’adaptació de l’activitat lectiva. A la majoria de campus aquesta adaptació s’està fent amb normalitat i l’activitat docent continua. No obstant això, es continua treballant per millorar i ajustar a aquest nou context general el conjunt de processos i estratègies d’ensenyament-aprenentatge en curs així com la globalitat diversa d’eines i recursos tecnològics de suport. En aquest sentit, s’ha acordat que totes les activitats lectives es reprendran en  modalitat no presencial després de Setmana Santa, a l’espera de l’evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per a la seva contenció i que dictaran les autoritats competents.

Què passarà amb les avaluacions i les pràctiques?

S’estan estudiant de manera conjunta i coordinada entre el Govern, les universitats i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU-Catalunya) diferents escenaris d’aquí a la finalització del curs acadèmic 2019-2020, amb l’objectiu de garantir al col·lectiu d’estudiants el manteniment de tota l’activitat programada que, a banda de la docència, inclou les pràctiques així com els processos d’avaluació.

Caldrà repetir el curs acadèmic?

Ningú perdrà aquest curs universitari. S’està treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte d’aquestes circumstàncies en els aprenentatges del col·lectiu d’estudiants, així com per garantir –per part de les universitats– que l’estudiantat que hagi adquirit els coneixements superarà el curs acadèmic.

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Què passa amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys?

Les proves PAU per a més grans de 25 i 45 anys s’han ajornat i les noves dates són:

PAU +25/45 anys: dissabte, 20 de juny, la fase general.

PAU +25 anys: dissabte, 27 de juny, la fase específica (només per als més grans de 25 anys)

Què passa amb la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per als graus en Educació? La PAP en convocatòria ordinària també s’ha ajornat i la noves data de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària és:

PAP convocatòria ordinària: divendres 19 de juny 

Quan tindrà lloc la PAU ordinària de juny?

El nou calendari aprovat per a la realització de la Prova d’Accés a la Universitat – PAU 2020 en convocatòria ordinària queda establert de la següent manera:

PAU convocatòria ordinària: Dimarts 7 de juliol, dimecres 8 de juliol i dijous 9 de juliol 

Com s’avaluaran els exàmens de la PAU?

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha acordat les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i donat el cessament temporal de l’activitat lectiva al batxillerat, s’ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l’opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen.

En aquests moments, els coordinadors de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta flexibilització tenint en compte que:

  1. No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d’aprenentatge.
  2. No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.
  3. Qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n’hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.
  4. Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d’examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l’examen.

Com queda la resta del calendari en relació amb la PAU?

A partir de les noves dates per a la PAU de juny, i en funció de l’evolució de la pandèmia, en una pròxima reunió de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) s’acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als graus en Educació.

On podem trobar la informació oficial i actualitzada?

Els estudiants teniu a la vostra disposició el portal Canal Universitats, on podeu consultar tota la informació oficial i actualitzada referent a l’accés a la universitat, calendaris, requisits, etc. També podeu accedir a exàmens de la PAU d’anys anteriors, així com a l’eina de preparació de la prova Posa’t a prova, entre altres.

On es poden fer consultes i plantejar dubtes?

Per qualsevol dubte o consulta en relació a l’accés a la universitat us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Accés a la Universitat.

http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/seus-territorials-de-loficina-dacces-a-la-universitat/barcelona/

D’altra banda, trobareu també la informació actualitzada en tot moment a les xarxes socials, als comptes oficials d’Universitats i Recerca:

Twitter: @universitatscat i @recercat Facebook: @universitatscat i @recercat Instagram: @universitatscat

En aquests comptes també podeu fer preguntes o plantejar dubtes.

ESTUDIANTS DE MOBILITAT

Sóc estudiant de fora. Què he de fer?

El més recomanable és que, si vols i pots, tornis a casa. Si ets estranger, et recomanem contactar amb el Centre Internacional de la universitat on estàs estudiant perquè t’ajudi a resoldre els dubtes i els tràmits que hagis de fer.

Sóc estudiant d’una universitat de Catalunya i estic fent una estada a l’estranger. Què he de fer?

Els estudiants desplaçats han d’actuar segons el que indiqui la universitat d’acollida i les autoritats sanitàries locals. No obstant això, si estàs fent un Erasmus i necessites suport en alguna qüestió específica, et recomanem que et posis en contacte amb la teva universitat d’origen o amb el centre internacional de la universitat d’acollida.

He de cancel·lar la mobilitat que tinc programada aquest quadrimestre?

Et recomanem ajornar o cancel·lar les estades Erasmus programades. La Comissió Europea ha qualificat la situació actual de “força major” per a les mobilitats del programa Erasmus.

BEQUES I AJUTS

Què passa amb els terminis i la tramitació de les beques de l’AGAUR durant aquest temps?

Durant l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol s’interrompen els terminis administratius dels actes i procediments derivats de la gestió de les convocatòries de beques i ajuts de l’AGAUR. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. Arribat el moment, l’AGAUR avisarà de la data en la que queden reactivats tots els terminis.