Presenten les al•legacions a l’avantprojecte de Llei del projecte elBulli1846

elBulli1846
Els ecologistes durant la visita guiada organitzada a Cala Montjoi el passat mes d'agost
elBulli1846
Els ecologistes durant la visita guiada organitzada a Cala Montjoi el passat mes d’agost

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha presentat, segons el següent comunicat de premsa, que reproduim a sota, les seves al·legacions a l´avantprojecte de Llei del projecte elBulli1846. Tal i com explicita el comunicat, el van presentar “centenars de persones i múltiples entitats”. Unes alegacions, diu el comunicat, que han estat “sotasignades per a 697 persones a les que s’han de sumar les al·legacions presentades per altres entitats i col·lectius i les que la gent ha presentat individualment”.

Comunicat de premsa: Centenars de persones i múltiples entitats presenten al Departament de Territori i Sostenibilitat al·legacions al projecte elBulli1846

Les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei, les memòries generals i l’informe d’avaluació ambiental del projecte ElBulli1846 reafirmen les preocupacions de les entitats respecte al procediment de legalització del projecte i al seu l’impacte ambiental. Insisteixen que un canvi d’ubicació faria innecessària l’aprovació d’una llei a mida.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha presentat les seves al·legacions sotasignades per a 697 persones -608 a través de la seva pàgina web i 89 signades en paper-, a les que s’han de sumar les al·legacions presentades per altres entitats i col·lectius i les que la gent ha presentat individualment. La xifra total d’al·legacions presentades només la podria publicar la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

L’avantprojecte de Llei i l’informe ambiental no han resolt els dubtes que teníem des de que es parla de l’ampliació de les instal·lacions de l’antic restaurant El Bulli i sobretot pel que fa aquest tercer i darrer projecte presentat per ElBulliFoundation. Tan la llei com l’informe estan fets a mida dels interessos dels promotors sense donar arguments sòlids que justificarien la ubicació i la llei que la legalitza.

Insistim que mai ens hem oposat al projecte en si, però qüestionem que sigui imprescindible que es construeixi a Cala Montjoi, un espai on, fins aquest moment, l’interès públic prevalent i reconegut per la normativa internacional, estatal, autonòmica i local ve presidit per la preservació, defensa i manteniment dels valors que són objecte d’especial protecció. Les nostres al·legacions són a l’avantprojecte de llei són:

  • Que no justifica perquè la implantació del projecte en aquest espai resulta imprescindible o convenient als interessos públi Es limita a esmentar l’origen del Bulli, a la Cala Montjoi, però no raona perquè l’establiment projectat s’ha d’ubicar necessàriament al mateix lloc. Creiem que aquesta decisió no respon a interessos públics sinó al caprici del seu promotor, i la percepció magnificant dels “avantatges” de la implantació del projecte, evitant de plantejar alternatives objectivament raonables i plenament viables, per tal de no importunar la voluntat del seu promotor, més enllà d’una valoració raonable. Aquesta pretensió esdevé arbitrària, encara que pugui arribar a ser adoptada per una determinada i favorable correlació de forces parlamentàries.
  • Que introdueix un greu i lamentable atemptat al principi de seguretat jurídica i al principi d’igualtat davant la llei. I perverteix el deure que tenen els poders públics de promoure la defensa dels valors del medi ambient, com a patrimoni comú i preeminent, dels ciutadans

Que el projecte suposa també un procés de privatització de l’espai públic que forma part del domini públic marítim terrestre, en introduir una excepció al règim comú general, d’accés i gaudi, per una capriciosa i arbitrària defensa d’aquest projecte.

Allò que resulta veritablement excepcional, irreemplaçable i no intercanviable són la defensa i protecció dels valor ambientals de la Cala Montjoi. Són aquests els valors objecte de protecció i           que responen a l’interès públic. En canvi, els valors o la “utilitat” que planteja el projecte, resulten intercanviables, substituïbles i susceptible d’un emplaçament alternatiu, sense que les possibles alternatives provoquin una minva dels seus valors, a diferència del que succeeix amb l’ampliació desmesurada iil·legalde l’edificació existent.

Pel que fa l’avaluació d’impacte ambiental que s’ha presentat conjuntament amb l’avantprojecte

de Llei, volem recordar que és un tràmit tècnic i administratiu que s’aplica als projectes amb repercussions ambientals significatives. Permet identificar i valorar, abans de l’aprovació d’un projecte, l’impacte ambiental que es derivaria de l’execució de les infraestructures o instal·lacions projectades i/o del seu funcionament posterior.

L’informe d’avaluació ambiental del projecte ElBulli1846 dóna cobertura legal a les necessitats del promotor, però en cap cas avalua seriosament l’impacte del projecte, deixant paràmetres importants a la sort dels esdeveniments. En cap cas avalua quins serien els impactes col·laterals:

  • L’efecte de taca d’oli pel fet que l’arribada massiva de turistes a la zona no evita l’increment de visites en d’altres zones adjacents, com podria ser la reserva integral de Cap Norfeu.
  • L’augment de trànsit rodat i la necessitat d’ampliar la carretera d’accés, segons l’increment de l’IMD (intensitat mitjana diària).
  • Els impactes en cas d’emergència en el sector. Malauradament cal recordar què va passar en la carretera de Portbou durant els grans incendis de l’Empordà a l’estiu del 2012.
  • El document esmenta que tot el sector es troba en la geozona 164 del paleozoic del Cap Norfeu que té una rellevància extraordinària com a registre estratigràfic del Paleozoic inferior, però no elabora sobre els impactes que tindria la construcció d’un edifici soterrat sobre aquesta geozona.
  • La possibilitat de la variació del règim hidrològic de la zona. Cal tenir en compte que la única separació que hi ha entre la zona d’aparcament del càmping de Montjoi i la zona de construcció del museu és la riera de Montjoi. Tot i que és una riera temporal de règim mediterrani, s’haurien d’avaluar els canvis hidrològics i què implica un moviment important de terres tan a prop d’una riera i alhora tocant a mar.

Tots aquests arguments no han estat discutits ni valorats.

L’estudi, a més, és ambigu pel que fa a les seves justificacions i pel que fa a la tria d’alternatives. La Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, en el seu article 1 b) prescriu “el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables”. Els redactors de l’informe han avaluat, per complir l’expedient, tres alternatives: l’alternativa zero, una alternativa que modifica puntualment el projecte original i el projecte en qüestió que, evidentment queda escollit com la més viable. Hauria estat coherent avaluar una alternativa de la ubicació en un sòl apte per ser urbanitzat al terme municipal de Roses. Caldria haver avaluat quins sòls del municipi encara estan per urbanitzar i quin es podria adequar millor a les necessitats intrínseques del projecte i alhora als serveis adequats: bons accessos, àrees àmplies d’aparcament, etc., és a dir, tots els serveis necessaris per tenir una afluència turística massiva tal i com es preveu.

Perquè l’informe tampoc discuteix de manera suficient el tema de la mobilitat: Per una banda, perquè no s’avalua amb objectivitat el número de places de pàrquing necessàries pel projecte i alhora ignora totalment una altra peça clau del projecte que és la necessitat implícita del projecte d’ampliar la carretera d’accés.

Les 186 places d’aparcament que el projecte presenta no només són totalment insuficients, sinó resulten ser d’ús públic segons les primeres tramitacions del Pla especial que ha de regular el Càmping Ciudad de Vacaciones de Montjoi: Segons el POUM de Roses, el càmping ha de reservar una àrea gran per a l’accés dels usuaris de la platja i donar cobertura als problemes actuals d’aparcament. I aquesta àrea és la mateixa que el projecte ElBulli1846 comptabilitza com aparcament pels seus visitants, més una altra de 86 places, però ambdues seran totalment insuficients. Considerem que és un tema gens resolt i que pot agreujar seriosament els problemes d’aparcament en aquest espai.

Per altra banda, l’informe no discuteix la intensitat mitja de trànsit que es preveu a la carretera d’accés actual a Cala Montjoi (mitjana de 1.912,7 desplaçaments/dia, amb una punta de 2.838,7 desplaçaments/dia a l’agost). La normativa vigent de carreteres prescriu una amplada segons la mitjana de trànsit rodat diari així que l’informe hauria de relacionar la previsió de visitants amb l’estat actual de la carretera existent. Un augment de trànsit portaria a l’ampliació de la carretera per assegurar la seguretat viària. Caldria fer una pla de mobilitat que avaluï seriosament aquests aspectes i si s’arribés a la conclusió de la necessitat d’ampliar la carretera, discutir també l’impacte ambiental d’aquesta altra alteració del parc natural.

També ens preocupa molt l’ambigüitat de l’informe respecte als usos del futur complexe d’ElBulli1846: El projecte inclou construccions efímeres que no tenen assignat cap activitat en concret i deixa oberta la possibilitat de fer esdeveniments per a 1000 persones, afegits a la mitjana prevista de gairebé 1000 visitants diaris. L’informe no especifica quines activitats amb quins muntatges, per exemple, d’il·luminació o d’àudio, es preveuen. En un espai natural és inadmissible aquesta ambigüitat que podria donar cobertura a activitats amb un impacte sever per l’espai protegit.

Finalment cal avisar que està en tràmit la declaració del Parc Natural de Cap de Creus com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) de les Xarxes Natura 2000 a la zona mediterrània, com es va anunciar el mes de maig de 2014 al DOGC. Les ZEC defineixen els objectius de conservació per a tots els hàbitats i espècies d’interès comunitari que hi són presents i llisten les mesures de conservació, tant actives com preventives, per assegurar el seu bon estat de conservació. Tot i que és un projecte en tramitació, és d’importància cabdal per al futur de la conservació de la nostra biodiversitat i els hàbitats que li donen aixopluc. Segons el document que es va tramitar, hi ha molts hàbitats i espècies d’interès comunitària a tot el cap de Creus. L’estudi d’impacte ambiental hauria d’incloure una anàlisi més detallada si el projecte amb els seus impactes directes (els estudiats, fins ara) i els indirectes (danys col·laterals) poden afectar a alguna d’aquestes espècies. Així com verificar si les propostes de conservació proposades són compatibles amb el projecte i els nous usos que es vol donar a elBulli1846.

Per tot això hem demanat que es refaci l’estudi d’impacte ambiental segons aquestes consideracions i que es retiri temporalment el projecte a l’espera d’estudiar la viabilitat d’ubicar el projecte de elBulli1846 en sòl apte per ser urbanitzat al mateix terme municipal de Roses.

Resulta evident que queden molts aspectes sense estudiar i avaluar i restem a l’espera de la resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat a les al·legacions presentades. També esperem, si l’avantprojecte de Llei arribés a votació en la seva forma actual, que els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya tinguin en compte els arguments que hem expressat reiteradament i que estan recolzats per a una àmplia part de la ciutadania.

IAEDEN-Salvem l’Empordà