Puja el preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya

Pescadors de Roses a punt de descarregar el peix a port / Foto: Arxiu

El preu mitjà del peix comercialitzat a les llotges catalanes puja un 19% l’any 2021 respecte de l’any 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), ha presentat al sector pesquer els resultats de l’informe sobre l’estadísitca 2021 que permet copsar l’evolució de les captures, de la recaptació econòmica del sector pesquer català i de l’estat de la flota del sector pesquer català els darrers anys.

Atesa la singularitat de l’any 2020, any afectat per la crisi de la COVID-19, l’anàlisi de les captures pesqueres 2021 ha incorporat una comparativa complementària amb l’any 2019 que permet copsar l’evolució més realista de l’activitat pesquera catalana.

L’any 2021, s’han comercialitzat 20.081 tones de productes pesquers que han generat una recaptació en primera venda de 95,86 milions d’euros. El preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya puja un 19% l’any 2021 respecte de 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg. Trobareu adjunt un llistat amb les vendes produïdes a les diferents llotges catalanes.

Servei d’Assessorament Pesquer

A banda d’elaborar informes, l’ICATMAR també desenvolupa tasques com a Servei d’Assessorament Pesquer (SAP).

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), adscrit a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, és l’òrgan de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. Seguint la seva línia fundacional, proporciona assessorament científic d’excel·lència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Anualment, aquest Servei analitza els aspectes biològics, econòmics i socials de les principals modalitats pesqueres catalanes (arrossegament, encerclament i arts menors) i avalua al llarg del litoral l’estat biològic de les espècies pesqueres de referència d’aquestes modalitats (lluç, pop blanc, llagostí, galera, escamarlà, gamba vermella, sardina, seitó, pop roquer, sonso, llengüet, cranc blau i sípia). S’han realitzat 1.036 pesques, més de 300.000 individus mesurats i 54.000 individus disseccionats. Els resultats del mostreig anual d’ICATMAR permeten generar informació sobre la biologia, mapes de distribució de les espècies i composició de les comunitats marines, analitzar l’impacte biològic i socioeconòmic de les mesures de gestió pesquera i presentar, per primer cop, una avaluació dels estocs pesquers de Catalunya a fi d’adoptar mesures de gestió pesquera adaptatives basades en dades actualitzades i desconcentrades.

Aquesta actuació està cofinançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Exit mobile version