Requisits per a allotjaments turístics, activitats comercials i hostaleria i restauració durant la Fase 3 a Roses

Roses

Panoràmica de Roses

Avui dilluns, 15 de juny de 2020, la Regió Sanitària de Girona, a la qual pertany Roses, ha entrat a la Fase 3 del desconfinament progressiu

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses ha actualitzat els requisits relatius a la reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i activitats i serveis professionals, locals d’hostaleria i restauració i hotels i allotjament turístics, amb les darreres novetats corresponents a l’entrada en vigor de la Fase 3 de del desconfinament progressiu  cap la nova normalitat a partir d’avui, dilluns 15 de juny.

ESTABLIMENTS   I    LOCALS   COMERCIALS   MINORISTES   I    ACTIVITATS   I    SERVEIS PROFESSIONALS EN LA FASE 3:

La NOVETAT d’aquesta fase és:

–    50% de l’aforament total dels establiments i locals comercials (en l’anterior fase només es permetia el 40% de l’aforament)

Es MANTENEN la resta REQUISITS establerts en la FASE 2:

 • atenció individualitzada garantint separació física de mínim un metre quan hi hagi elements de protecció o barrera (mampares…) i de 2 metres si no hi ha elements de protecció. Si no es pot garantir la separació de 2 metres només es permetrà un únic client dins l’establiment.

–  horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys 

L’organització de la circulació de les persones i la distribució d’espais s’haurà d’adaptar per complir amb les distàncies de seguretat exigides pel Ministeri de Sanitat. Si un local té 2 portes, es recomana que es faci un ús diferenciat per l’entrada i la sortida.

Es podrà establir un sistema d’entrega a domicili preferents per col·lectius determinats.

Es permet la recollida de recollida en el local, sempre i quan s’evitin les aglomeracions a l’interior del local o l’accés.

Mesures higièniques que han de respectar els ESTABLIMENTS de COMERÇ MINORISTA i SERVEIS PROFESSIONALS: 

 • S’ha de NETEJAR I DESINFECTAR les instal·lacions com a mínim DOS COPS AL DIA (una sempre al final del dia i l’altra es podrà fer durant la jornada, preferentment al migdia), especialment    els    poms    de    portes,    mostradors,    mobles,    passamans,    màquines dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistells seguint les PAUTES següents:
 • Caldrà utilitzar desinfectants com dissolucions de lleixiu (1:50) recent preparada o altre desinfectant autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat;
 • Un cop feta la neteja s’han de llençar de manera segura els materials i equips de protecció individuals (EPI) que s’han fet servir per la neteja i posteriorment rentar-se les mans.

En cas que hi hagi torns, caldrà fer neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn especialment la zona de mostradors, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de feina i altres elements susceptibles de manipulació, especialment aquells que els utilitzen més d’un/a treballadors/es.

En cas d’establiments amb més d’un treballador/a atenent al públic, les mesures de neteja s’extendran també a les zones privades del treballadors com els vestuaris, lavabos, cuines i àrees de descans.

Cal garantir la ventilació de tots els establiments i locals.

Cal revisar com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de portes dels serveis en els establiments i locals comercials minoristes.

Mesures de neteja dels UNIFORMES I ROBA DE TREBALL dels treballadors/res:

 • DIÀRIAMENT s’han de rentar amb rentadora en cicles de rentat entre 60 i 90 graus els uniformes i la roba de treball així com la roba dels treballadors/es que han estat en contacte amb clients

Mesures de prevenció de riscos pel PERSONAL que presti serveis en establiments i locals oberts al públic: 

Caldrà garantir la distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client de com a mínim UN METRE quan hi hagi ELEMENTS DE PROTECCIÓ – mampares- o barreres, o de DOS METRES quan NO hi hagi ELEMENTS DE PROTECCIÓ.

Mesures de protecció i higiene aplicables als CLIENTS, a l’interior dels establiments i locals.

 • Cal reduir al màxim el temps a l’interior dels establiments i locals per part dels clients.
 • En establiments on es pugui atendre a més d’un client alhora caldrà senyalar clarament la distància interpersonal de 2 metres entre clients amb marques al terra o balises, cartelleria i senyalització. NO es pot atendre més d’un client per treballador/a.
 • A l’entrada de l’establiment, posar a disposició de la clientela dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzada i registrada pel Ministeri de Sanitat, i sempre en condicions d’ús.
 • En establiments i locals comercials amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador/a de l’establiment a fi d’evitar la manipulació dels productes per part de la clientela.
 • No es permeten els productes de prova/mostra.

Mesures pel sector TÈXTIL i arranjaments de roba i similars: 

 • Els provadors només es poden fer servir per una sola personal i un cop utilitzats cal netejar-los i desinfectar-los.

En cas que un client es provi una peça que després no es quedi, el titular de l’establiment haurà d’implementar mesures per higienitzar la peça abans de tornar-la a posar a disposició d’un altre client.

REOBERTURA DE LES ZONES COMUNES D’HOTELS I ALLOTJAMENT TURÍSTICS EN LA FASE 3:

La NOVETAT d’aquesta fase és:

REOBERTURA de les ZONES COMUNES d’hotels i allotjaments turístics fins a un CINQUANTA PER CENT (50%) del seu aforament (en la fase anterior només es permetia 1/3)

Es MANTENEN la resta REQUISITS establerts en la FASE II

Mesures d’higiene i prevenció de les zones comunes hotels i allotjaments turístics 

Cada establiment ha de determinar l’aforament dels diferents espais comuns així com aquells espais on es poden realitzar esdeveniments i les condicions més segures per la seva realització d’acord amb l’aforament màxim i seguint les normes d’higiene, protecció i distància mínima.

 • Els ESPAIS TANCATS on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnàs caldrà VENTILAR-LOS 2 hores ABANS de cada ús.
 • Les ACTIVITATS ANIMACIÓ I CLASSES GRUPALS hauran de dissenyar-se i planificar-se per un AFORAMENT MÀXIM de 20 persones i respectant la distància mínima entre participants i entre aquests i l’animador o entrenador. Sinó, s’hauran d’utilitzar MASCARETES
 • Caldrà DESINFECTAR els objectes i material utilitzat en les activitats d’animació DESPRÉS DE CADA ÚS i es disposarà de gel hidroalcohòlic amb activitat virucida autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfície.
 • Es permet l’ús d’instal·lacions esportives a l’aire lliure i cobertes. La pràctica esportiva es farà respectant el màxim de 50% de l’aforament i sempre mantenint les mesures de seguretat i protecció i respectant la distància dels 2 metres. La limitació del 50% de l’aforament es mantindrà sempre tan en l’accés com durant la pràctica.
 • Per les PISCINES I SPAS, l’establiment determinarà les directrius i recomanacions d’ús que en qualsevol cas hauran de respectar les següents directrius:
 • respectar el 50% de l’AFORAMENT MÀXIM sempre que es GARANTEIXI la DISTÀNCIA de Si NO és POSSIBLE, es REDUIRÀ l’AFORAMENT per tal de complir amb les distàncies de seguretat.
 • en cas de piscines que tinguin carrils d’entrenament, només es permetrà un esportista per
 • es podran utilitzar els vestidors, respectant les mesures generals de prevenció i higiene davant el COVID19 establertes per les autoritzats sanitàries.

 

Mesures PRÈVIES a l’obertura d’aquestes instal·lacions: 

neteja i desinfecció de les instal·lacions especialment dels espais tancats (vestidors i banys)

 • neteja i desinfecció dels equips i materials (vas, suros, material auxiliar de les classes, reixeta perimetral, farmaciola, guixetes així com altres materials en contacte amb els usuaris que formin part de la instal·lació).
 • Per la desinfecció de superfícies es podran utilitzar*:
 1. els biocides del tipus de producte 2, referits a l’annex V del Reglament (UE) núm 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012 relatiu a comercialització i ús dels biocides;
 2. dissolucions de lleixiu 1:50 recent preparada o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida del mercat i que estiguin autoritzats i registrats pel Ministeri de

(*) Sens perjudici de les operacions de depuració física i química de l’aigua necessàries per obtenir la qualitat de l’aigua dels vasos adequada conforme als annexes I i II del Reial Decret 742/2013 de 127 de setembre que estableix els criteris tècnico-sanitaris de les piscines.

 

Mesures d’HIGIENE I PREVENCIÓ aplicables a les piscines recreatives 

 • S’ha de NETEJAR I DESINFECTAR les instal·lacions DIÀRIAMENT. En el cas de superfícies de contacte freqüent com els poms de portes dels vestuaris o baranes caldrà netejar-los TRES VEGADES AL DIA seguint les PAUTES següents:
  • Caldrà utilitzar desinfectants com dissolucions de lleixiu (1:50) recent preparada o altre desinfectant autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat;
 • Un cop feta la neteja s’han de llençar de manera segura els materials i equips de protecció individuals (EPI) que s’han fet servir per la neteja i posteriorment rentar-se les mans.
 • Senyalització visible o missatges de megafonia als usuaris sobre les normes d’higiene i prevenció que s’han de tenir en compte i assenyalant l’obligació d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19
 • Les zones d’estada dels usuaris s’ha d’establir una distribució de l’espai per garantir la distància de seguretat de mínim 2 metres entre usuaris. Els objectes personals (tovalloles) han d’estar dins el perímetre de seguretat dels 2 metres, evitant el contacte amb la resta d’usuaris.
 • L’ocupació màxima dels lavabos serà d’UNA persona, excepte els casos en que l’usuari necessiti assistència. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.
 • NO es poden utilitzar les dutxes dels vestidors ni fonts d’aigua

OBERTURA AL PÚBLIC D’HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS (FASE I, vigent des del 18 de maig 2020) 

Mesures prèvies a l’obertura: 

 • Realitzar la neteja de les instal·lacions, incloses les zones de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les i allotjaments

Poden obrir els HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS amb les següents LIMITACIONS:

 • Cal INFORMAR a la CLIENTELA de les CONDICIONS RESTRICTIVES de l’ÚS de les INSTAL·LACIONS. Es garantirà que el CLIENT coneix, ABANS de la confirmació de la reserva i DURAT l’estada en l’allotjament (per ESCRIT i en IDIOMA comprensible pel client) les normes especials que regiran en l’establiment.
 • Els serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allotjaments turístics només serà pels clients allotjats i s’haurà de fer fora de les zones comunes i sempre respectant les mesures i instruccions sanitàries de protecció i distància de seguretat interpersonal.

 

 • L’ús dels lavabos per a clients. L’ocupació màxima dels lavabos serà d’UNA persona, excepte els casos en que l’usuari necessiti assistència. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos. Caldrà SENYALITZAR degudament les ZONES on l’ACCÉS NO està PERMÈS

 

Mesures d’HIGIENE I PREVENCIÓ als hotels i allotjaments turístics

 Cartells informatius de les CONDICIONS RESTRICTIVES D’ÚS de les INSTAL·LACIONS i les NORMES d’HIGIENE per PREVENIR CONTAGIS en els idiomes de la clientela habitual

 • Garantir SEPARACIÓ de DOS METRES entre treballadors i clientela a les zones de RECEPCIÓ i CONSERGERIA. Si NO es pot mantenir DISTÀNCIA SEGURETAT, cal l’ús d’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 • En zones de possibles AGLOMERACIONS o CUES PUNTUALS , marcar al terra els ESPAIS per tal de RESPECTAR distància de DOS METRES
 • DESINFECTAR objectes manipulats per CLIENTS o ENTRE TREBALLADORS
 • Disposar a l’entrada de l’hotel o allotjament gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies. Sempre han d’estar en condicions d’ús.
 • Cada DUES HORES cal netejar i desinfectar durant l’horari d´ús TOTS els element i superfícies de les ZONES DE PAS susceptibles de ser manipulades per persones diferents (BOTONERES ASCENSORS O MÀQUINES, PASSAMANS ESCALES, TIRADORS DE PORTES, TIMBRE, AIXETES LAVABOS COMPARTITS)
 • Per les UNITATS D’ALLOTJAMENT (habitacions/habitatges) cal un PROCEDIMENT DOCUMENTAT DE NETEJA d’acord amb mesures generals de prevenció i higiene davant el COVID19 de les autoritats sanitàries que ha d’incloure:
 • procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments
 • acondicionament de les habitacions/habitatges quan marxa el client indicant:
  • relació de cada element a netejar de la unitat d’allotjament
  • ordre en que s’ha de fer
  • material i producte químic a utilitzar
  • equip de protecció adequat al nivell de risc de cada tasca
  • processat del material i productes de neteja després del seu ús.