Roses aprova inicialment assumir del cost del nínxol de l’Anna Marés

Nínxol Anna Marés

Nínxol de la família Marés-Godo al cementiri de Roses

Una modificació del reglament regulador del cementiri permetrà no cobrar, per part de l’Ajuntament, aquesta taxa del nínxol de l’Anna Marés

Nínxol Anna Marés
Nínxol de la família Marés-Godo al cementiri de Roses

El ple ordinari del mes de juliol de l’Ajuntament de Roses, celebrat el passat dilluns, va recolzar, per majoria, l’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del servei públic del cementiri.

Concretament una modificació que permetrà que Roses es faci càrrec dels costos del nínxols de l’Anna Marés, amb un cost anual de 24 euros.

En concret, la modificació fa referència als articles 31, 38, 51, 55 i 56 del Reglament regulador del Servei Públic del Cementiri, i que permetrà a Roses, segons l’article 46, fer-se càrrec dels costos del nínxol de l’Anna Marés, amb una despesa anual de 24 euros.
Aquesta aprovació inicial de la modificació del reglament del cementiri va ser recolzada per tots els grups municipals, excepte per ERC, “perquè no estem d’acord en l’article 56”, va afirmar el regidor republicà Gerard Teixidó.

Aquest article diu concretament: “de rescatar-se una concessió on hi constin inhumades les restes d’una persona d’especial rellevància, significació o notorietat, l‘Ajuntament podrà declarar-ne la prohibició de sotmetre’l a nova concessió. Aquesta declaració requerirà acord de Ple que contindrà la justificació de la reserva. Una vegada acordada, l’Ajuntament vetllarà perquè la protecció d’aquests nínxols sigui visible de la manera que cregui més convenient. El llibre de Cementiri registrarà la relació dels nínxols que siguin declarats a aquest efecte”.

I Teixidó va afirmar que el seu grup votava en contra “perquè la normativa no especifica com s’escolliran les persones a les quals se’ls pagarà la taxa i el manteniment del nínxol, i que es pugui escollir per acord de ple no assegura que es faci de manera equitativa”. El regidor d’ERC va afegir que “no compartim la filosofia d’aquesta modificació, perquè no fa falta que l’Ajuntament pagui taxes de nínxols a persones que ho poden pagar i, en canvi, persones que no ho poden fer, pel fet de no ser rellevants o importants pel poble de Roses no se’ls hi pagui aquesta taxa”. 

“I no compartim la filosofia d’aquesta modificació”, va concloure Teixidó, “perquè si es creu necessari que cal homenatjar a persones rellevants del municipi es pot fer de moltes maneres, però fora del terreny cementiri, ja que és un espai que té un significat espiritual, religiós i sentimental molt especial per molta gent”.

L’alcaldessa de Roses, va respondre que “aquest cas és molt concret, és tracta de la senyora Anita, la qual va cedir molts diners i tot un edifici al poble de Roses, i quan ho fem per rellevància es fa per ple, i aquí podria vostè afegir que es fes per rellevància contrastada i que fos aprovada per majoria absoluta del ple”. Mindan va assenyalar que “l’Anna Marés no té descendents i crec que es mereix que el poble de Roses tingui cura del seu nínxol, i no es pagarà cap taxa, simplement deixarem de cobrar-la”. Montse Mindan, va significar que eximir del pagament de la taxa del nínxol de l’Anna Marés no es cap reconeixement, sinó una obligació per part d’aquesta administració”.  

Cal assenyalar que en el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del servei públic del cementiri esdevindrà definitiu.