Roses Cultura

Roses aprova la modificació puntual del Pla especial del Port pesquer

Port Pesquer
Zona industrial del Port pesquer de Roses

A la sessió plenària del mes d’abril es va aprovar una modificació puntual del Pla especial del Port de Roses. Un canvi que té per objectiu clarificar els usos permesos a l’extrem sud-est del Port, al costat de la carretera del Far

Port Pesquer
Zona industrial del Port pesquer de Roses

L’objectiu d’aquesta modificació puntual és augmentar l’activitat econòmica i comercial del sector pesquer de Roses, tot preservant la qualitat ambiental i urbana de l’entorn, així com regulant les característiques de les edificacions que s’hi podran construir, a més de les activitats permeses a cadascun dels seus àmbits.

El document és una primera part de la modificació general del Pla Especial del Port, ja en tramitació, que regularà l’espai portuari situat al llarg de l’avinguda de Rhode.

La modificació puntual aprovada ahir, delimita i regula els usos de les activitats industrial-pesquera, nàutica comercial i d’escar que tenen lloc a l’extrem sud-est del Port de Roses, per tal de clarificar els usos permesos i adaptar la normativa al conveni signat entre Ajuntament de Roses i Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del port rosinc. Ara, un cop aprovat provisionalment pel ple municipal, el document es remetrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTU) per a la seva aprovació definitiva.

L’objectiu final és el de possibilitar la implantació de noves activats que permetin la reactivació econòmica i la sostenibilitat del sector pesquer de Roses, regulant en tot moment les condicions i característiques de les mateixes i de les edificacions que les han d’allotjar, per tal de vetllar per la qualitat de l’entorn urbà i ambiental del port.

Àmbits i usos clarament definits

Els espais que integren el sector sud-est del port de Roses passen a catalogar-se com a àmbit industrial-pesquer i àmbit d’escar. El primer d’ells ocupa l’espai situat a ponent del moll de Ribera i es reserva a les activitats relacionades amb pesca, incorporant l’ús d’aqüicultura a les instal·lacions del port pesquer, i als usos d’emmagatzematge, comercial (excepte la restauració) i sociocultural. S’ordena a partir de tres espais continus i edificables que sumen una superfície total de 3.552 m2.

L’edificació permesa en aquest àmbit s’haurà de projectar de forma unitària i conjunta, a fi de garantir la correcta integració a l’entorn urbà i obtenir una composició unitària de la façana portuària. L’edificació es disposarà adossada al mur de contenció del passeig, tindrà una sola planta i l’alçada no superarà la rasant de la carretera del Far, ja que la nova normativa tan sols permetrà una lleugera pendent que en cap cas superarà en el seu punt més alt els 50 cm per sobre de l’eix. La coberta resultant amb l’aixecament de les noves edificacions s’urbanitzarà de forma totalment integrada a l’espai urbà, minimitzant l’impacte visual de les construccions incorporades, i formant part d’un projecte unitari amb el passeig de la carretera del Far.

Per la seva banda, l’anomenat àmbit d’escar, amb una superfície de 12.421 m2 i situat a l’extrem meridional del port, permet les activitats de reparació, conservació, neteja i manteniment d’embarcacions, així com la construcció amb mètodes tradicionals d’embarcacions de fusta de petites dimensions. En aquest àmbit es permetrà l’edificació de l’àrea disposada a nord i sud de l’actual edifici de les drassanes, fins a un màxim 1,425 m2, amb una sola planta i una alçada màxima de 6 metres. La resta d’espais de l’àmbit d’escar es mantindran lliures d’edificacions.

Per últim, els espais lliures creats sobre la coberta de les noves edificacions i aquells altres existents entre l’àmbit d’escar i l’àmbit industrial-pesquer, actuaran com a eixos de connexió, milloraran la relació visual de la carretera del Far cap al port i resoldran l’accessibilitat per a vianants. Amb un total de 4,107 m2, aquestes zones lliures configuraran una xarxa d’espais destinats a les activitats de lleure, passeig, circulació de vehicles i activitats portuàries com la neteja de xarxes.