Roses aprova per unanimitat demanar al Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa de la llei LOEPSF

Ajuntament de Roses

Imatge del ple telemàtic de l'Ajuntament de Roses celebrat el passat dimecres, 29 d'abril / Foto: arxiu

Concretament, en el punt 5 de l’article 12 de la regla de la despesa de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) diu que “Els ingressos que s’obtinguin per damunt del que està previst s’han de destinar íntegrament a reduir el nivell de deute públic”

Això significa que ajuntaments amb una economia sanejada, com és el cas de Roses, no poden destinar els diners que té de romanent (diners sobrants del pressupost) a impulsar l’economia del seu teixit associatiu, comercial i empresarial.

I això passa des del mes d’abril de l’any 2012, quan el Govern espanyol va aprovar la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Tot i que en els plens d’investidura que hi ha hagut al Congrés dels diputats el president electe va afirmar que la derogaria, finalment no ho fet.
I el passat dimecres, 29 d’abril, en el primer ple telemàtic de l’Ajuntament de Roses a causa de la crisi sanitària del coronavirus, els regidors van aprovar per unanimitat que el Govern espanyol no apliqui la regla de la despesa d’aquesta llei a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.

I ho van fer donant suport a la moció presentada per Junts x Roses, i que va ser exposada pel portaveu d’aquest grup municipal, Marc Danés.

Una proposta (que es pot consultar a sota) que no vol derogar la llei, com va dir Danés, sinó modificar puntualment “durant dos anys l’article 12 d’aquesta llei perquè serà més fàcil que els grups polítics representats al Congrés dels diputats donin el vist-i-plau”.

El portaveu del PSC Roses, Toni Rodríguez, després de recordar que “curiosament aquesta llei es va aprovar el Partit Popular amb els vots de Convergència i Unió en el seu moment, ara PDeCAT, i altres partits polítics de dretes”, va afirmar que el seu partit votava a favor de la moció, assegurant que “nosaltres hem expressat la necessitat de modificar-la durant molt de temps, perquè creiem que els Ajuntament puguin fer ús del superàvit que generin per poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques”.
El portaveu d’ERC Roses, Joan Plana, també va apuntar que “ens sumem a la moció, la votarem a favor, creiem que és molt convenient presentar-la, ja que és una normativa del món municipal tant perversa i injusta que impedeix, tot i tenir recursos propis i diners que són  nostres, no els podem fer servir per respondre a la demanda i necessitats de la nostra ciutadania perquè aquesta llei ens ho impedeix”.

Plana també va voler recordar que “en les dues sessions d’investidura que ha hagut fins ara de governs socialistes, després que s’aprovés la llei, es van comprometre a derogar-la i de moment no ho han fet”. 

El següent a intervenir, José Manuel Alvarez, portaveu de Cs Roses, també va donar suport a la moció dient que “no és hora de parlar ni de dretes ni d’esquerres, ni d’injustícies polítiques, ara és el moment d’estar units per ajudar als nostres veïns”.

Félix Llorens, portaveu de GdP, va afirmar que “és una llei injusta en casos com el de Roses, amb una economia sanejada. Aplicar aquesta normativa no té cap sentit, i ara ho veiem en una situació d’urgència com l’actual on ens trobem amb uns diners que no podem utilitzar”. Llorens va voler remarcar que “és igual qui va aprovar la llei i qui la manté, perquè avui dia costa molt discernir que són polítiques d’esquerres i polítiques de dretes. En tot cas, esperem que el Govern actual es replantegi les seves polítiques cap al món local i que permeti als ajuntaments, que són els que saben de les necessitats dels seus conciutadans, a poder destinar els seus recursos”.

El portaveu del PPC Roses, Manuel Escobar, també va recolzar la moció dient que “estic d’acord amb el text de la proposta tal i com vam fer en el seu dia, quan el meu partit estava governant a Espanya, perquè és una llei injusta per a una economia sanejada com és la de l’Ajuntament de Roses, i en aquell moment es va aprovar la llei perquè havia ajuntaments i d’altres administracions que gastaven més del que ingressaven”. Escobar, va recordar que “el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va entrar a governar gràcies a una moció de censura, va dir que canviaria aquesta llei i no l’ha canviat, i pel que veig tampoc serà capaç de fer-ho , i nosaltres donarem suport a la moció per veure si d’una vegada podem gestionar els nostres propis recursos en benefici del nostre municipi”. 

Pere Gotanegra, portaveu de Lliures, també va recolzar la moció afirmant que “estem totalment d’acord el poder gestionar totalment els nostres recursos a nivell local, tot i que veient-lo des de l’altre punt de vista hauríem de tenir una mica de solidaritat amb els ajuntament que potser no han fet els deures, a vegades, ben fets, però en qualsevol cas donem suport de ple a aquesta moció”.

El ponent de la moció, Marc Danés, va puntualitzar que “tots estem d’acord que aquesta llei s’hauria de derogar, però no és el motiu de la moció. El que demanem és que durant 2 anys no es compatibilitzi la regla de la despesa i, per tant, això és pot fer de manera immediata sense gaire objeccions de cap dels partits polítics del Congrés dels diputats, per poder potenciar el comerç i les industries del nostre municipi, i en aquests moments el Govern de l’Estat no ens dona ni un petit marge, i tot el que fem per ajudar als empresaris, comerciants i ciutadans ho hem de fer intentant no passar de la regla de la despesa, i el que demanem és que nosaltres, els 17 regidors que formen aquest ple, que coneixem el teixit associatiu, econòmic i la sensibilitat social que tenim envers el nostre municipi, puguem decidir a on destinem els recursos que tenim en aquest moment per donar resposta als nostres ciutadans”.

Danés va donar les gràcies a tots els regidors per donar suport a la moció, que es va aprovar per unanimitat.

MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 de 27 D’ABRIL
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

La llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera té per objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques i les Corporacions Locals.

En el seu article 12 estableix que “la variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola.” En el seu apartat quart diu que “Quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.” Estableix també que “quan s’aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent”.
A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel COVID-19 i la greu situació creada per aquesta, l’Estat espanyol va declarar l’estat d’alarma, el dia 14 de març de 2020. L’estat d’alarma, i el consegüent confinament per a lluitar contra l’expansió del virus, suposen la limitació dels moviments dels ciutadans, amb l’aplicació de mesures restrictives que afecten el normal funcionament de la vida de les persones i les institucions, com ara suspensions i limitacions d’activitats laborals, tancament de botigues d’articles considerats no essencials, de locals d’espectacles, d’instal·lacions culturals, artístiques, esportives i de lleure, reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim, cessament de tota classe d’activitat, limitació de visites mèdiques, afectacions al servei de transport públic o impossibilitat de dur a terme diversos tràmits administratius presencials.
Les corporacions locals estan prenent mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació a l’activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.
D’acord amb això exposat, sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:

Primer.-
Instar al Govern de l’Estat i als grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021

Segon
 .- Instar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la esmentada  llei per tal que:

Aquelles corporacions locals  que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement , i que aquesta aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostaria de l’ entitats.

Tercer.-  Informar d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda, i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats municipalistes.