Roses aprova portar al Tribunal Constitucional la Llei de Reforma de l’Administració Local aprovada pel govern espanyol

Ajuntament de Roses

Moment de la votació al ple de l'Ajuntament de Roses

Tots els grups municipals,CIU, PSC i Gent del Poble de Roses, amb l’abstenció del PPC, aproven la tramitació en  defensa de l’Autonomia Local

Ajuntament de Roses
Moment de la votació al ple de l’Ajuntament de Roses

El passat mes de desembre va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).
Una Llei que, tal i com s’especifica en el document editat per l’Associació Catalana de Municipis, ACM,  és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon funcionament de l’administració local, ja que posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.
A més, no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que realitza.

L’Ajuntament de Roses ha celebrat aquest migdia un ple extraordinari per tal d’aprovar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’Autonomia Local. Un tràmit que ha estat aprovat pels vots a favor dels regidors de CiU, PSC-PM i Gent del Poble i l’abstenció de l’únic representant del PPC de Roses, Àngel Tarrero.

La proposta, que vol portar al Tribunal Constitucional la LRSAL, ja l’han aprovat 700 Ajuntaments d’arreu Catalunya, “però no és exclusiu dels Ajuntaments catalans, ja que hi ha 1.200 municipis a l’estat espanyol, amb una població de 7.300.000 d’habitants que també la volen presentar”, ha destacat el primer tinent d’alcalde, Carles Pàramo.

Amb la seva aprovació el Ple de l’Ajuntament de Roses ha adoptat els següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de             , de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.