Roses aprova un pressupost de 41 M€, dels quals 3,5 es destinen a inversions

Pressupostos generals de Roses per al 2019
A dalt els vots a favor de l'equip de govern (PDeCAT-Gent del Poble), al mig els vots d'abstenció d'ERC, PP i Unió; i a sota els vots en contra del PSC i Cs

Els pressupostos l’Ajuntament de Roses per a 2019 contemplen més prestacions socials i el manteniment de les inversions destinades a la millora urbana i d’equipaments públics

Pressupostos generals de Roses per al 2019
A dalt els vots a favor de l’equip de govern (PDeCAT-Gent del Poble), al mig els vots d’abstenció d’ERC, PP i Unió; i a sota els vots en contra del PSC i Cs

L’Ajuntament de Roses va aprovar ahir en un ple extraordinari el pressupostos generals per al 2019.  Un pressupost que “puja a un total de 41.341.445 €, que representa un augment respecte a 2018 d’un 1,35%. D’aquesta quantitat, es destinen 3.522.258 € a noves inversions”, va afirmar el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, destacant que “la clau del pressupost 2019 torna a recaure en la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses, fet que permet no només mantenir la qualitat actual de serveis i equipaments sense necessitat de retallades pressupostàries en cap àmbit, sinó també incidir en la seva millora, gràcies a un programa d’inversions autofinançades que no augmentaran l’endeutament municipal, el qual continua baixant”.

El pressupost es va poder aprovar gràcies a la bona entesa entre l’equip de govern (PDeCAT-Gent del Poble), que va atendre la majoria de les demandes dels grups de l’oposició.

Així, els quatre regidors d’ERC, un del PP, i el d’Unió Municipal, amb els seus vots d’abstenció, van fer possible que els comptes per als últims 6 mesos de legislatura tiressin endavant. El portaveu republicà va manifestar que “les nostres propostes han estat acceptades, només esperem que es portin a terme i confiem que així serà”.

El portaveu del PP després d’enumerar diferents aspectes dels pressupostos dels qual no estava en absolut d’acord i recordar a l’equip de govern les seves demandes “com un espai pels caçadors per poder fer les seves reunions i la recuperació de la festa andalusa, va manifestar que el nostre vot serà d’abstenció, com hem fet durant tota la legislatura”.

Antoni Carrasco, portaveu d’Unió Municipal després de proposar aspectes que s’haurien de millorar en les partides pressupostàries, “com la poca que hi ha per habitatges socials, superada àmpliament a la destinada a l’espai de la petanca” -zona esportiva de La Vinyassa- va manifestar que “el nostre vot serà d’abstenció”.

El PSC va votar en contra dels pressupostos perquè, segons la seva portaveu, Olga Simarro, “aquests es realitzen sols, només es fa copiar i pegar i l’exemple més clar està en la inversió en habitatge social, la qual durant els darrers quatre anys ha estat la mateixa: 75.000 €, i nosaltres continuem considerant que és una partida molt baixa, afegint que “en l’apartat d’inversions no està contemplat el nou Mercat Municipal, i no estem d’acord que l’ajuda a les famílies monoparentals no estigui inclosa les que només tenen un fill”.

El portaveu de Cs, José Manuel Álvarez, va argumentar el seu vot en contra en que “no s’ha fet el Museu de la Pesca i mai ha estat pressupostat el que significa que l’equip de govern no ha manifestat mai interès”. Un vot en contra que va ratificar dient en que “la Policia Local necessita una nova ubicació de la comissaria, i no pas on està actualment”, i en que “no estem d’acord en les bases específiques reguladores dels ajuts als esportistes individuals”.

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va destacar que “aquests pressupostos pugen a 41 milions d’euros, però només 3,5 es destina a inversions, i això vol dir que aquest Ajuntament és dels més socials que hi ha, no tan sols per destinar un 1 M€ en subvencions i ajudes a la gent, sinó perquè no hem pujat l’aigua, la llum i el cànon de les escombraries, quan a l’Ajuntament sí que l’han pujat tot això”.
Mindan va remarcar que “ningú pot dir que aquests pressupostos no han estat realitzats amb voluntat de pactar amb tots els grups i que no han estat uns pressupostos socials”.

Un factor a destacar és el fet que aquesta disposició de capital no bé produïda per un augment recaptatori de taxes ni tributs, recordem que les ordenances fiscals aprovades al setembre van tornar a congelar els impostos municipals-, sinó per una important reducció en l’endeutament municipal i per la política de contenció de la despesa corrent aplicada pel consistori en els darrers anys.

Aquesta voluntat per no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans es fa palesa per una altra via en el pressupost 2019, concretament en el corresponent a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis, on s’ha previst una partida de 151.000 € per fer front a l’augment del canon de residus que el municipi haurà d’abonar durant 2019.  D’aquesta manera, el propi Ajuntament assumirà l’increment d’aquesta despesa evitant que la pujada repercuteixi sobre la taxa d’escombraries dels ciutadans.

                                                                                                        Pressupost Ajuntament de Roses 2019
Entitat Pressupost 2019 Pressupost 2018 Variació (%)
Ajuntament   35.817.000,00 € 35.350.000,00 € 1,32%
Serveis municipals de Roses, SA 2.363.445,00 € 2.329.830,00 € 1,44%
Port de Roses, SA 2.151.200,00 € 2.102.790,00 € 2,30%
Promoció i desenvolupament, SL 1.009.800,00 € 1.009.900,00 € -0,01%
Societats municipals     5.524.445,00 € 5.442.520,00 € 1,51%
Total             41.341.445,00  €  40.792.520,00 €  1,35%

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2019 para una especial atenció en la implantació de serveis socials a la població, continuant així la tasca dels darrers anys, en què s’han anat incorporant noves partides per a l’atenció de prestacions d’urgència social, l’arrendament del Centre de Distribució d’Aliments, el servei de distribució d’aliments a domicili o, recentment, la subvenció de l’IBI a famílies monoparentals.

Per a 2019, la dotació econòmica que destina el consistori a despesa social tornarà a créixer, augmentant en un 9,20% respecte a l’any 2018. Aquest increment pressupostari es destinarà a la implantació de nous serveis en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Concretament, a la creació d’un Centre Obert destinat a oferir suport escolar i un seguiment personalitzat per atendre les necessitats educatives i socials de nens i joves amb perill d’exclusió; al programa per a la gent gran +Cultura 60; i a l’adhesió de Roses al projecte Antenes, que permetrà la creació d’una xarxa al municipi encarregada de la detecció de necessitats i la socialització de la població major de 85 anys del municipi.

Més d’un milió d’euros en subvencions

En l’apartat de suport a l’associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d’un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2019, 1.099.372 € a subvencions a entitats i associacions.

                                                                                          Línies i imports de les subvencions per a 2019
Reducció desigualtats socials 433.600 €
Dinamització activitat econòmica i turística i foment rehabilitació habitatge 245.954 €
Foment activitats teixit cultural i associatiu del municipi 98.300 €
Foment activitats educatives i de lleure realitzats per escoles i AMPES 58.550 €
Foment de l’esport 143.768 €
Foment del patrimoni històric i cultural 112.000 €
Control sanitari i ambiental relacionat amb animals al carrer 7.200 €

L’endeutament baixa dels 24 milions d’euros als 5,9 milions en 8 anys

Fruit de l’aplicació d’aquestes mesures, l’Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L’amortització de crèdit prevista per a 2019 serà d’1.323.000 €, fet que possibilitarà situar l’endeutament municipal en 5,9 MEUR a finals de 2019, aconseguint:

  • rebaixar l’endeutament consolidat fins a un 15,58% dels ingressos corrents del pressupost, quantitat molt allunyada del 110% que permet la legislació vigent, i que evidencia la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses.

la reducció de l’endeutament municipal en un 76% en els vuit darrers anys (a finals de l’any 2011 aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €).

Les noves inversions, autofinançades o subvencionades

El pressupost de l’Ajuntament de Roses destinarà 3.106.700 euros a la partida d’inversions, que provindran de recursos propis municipals i de subvencions dels fons FEDER i de la Diputació de Girona. Es destinen principalment a projectes per a la millora urbana i dels equipaments públics.

                                                                                                                  Inversions per a 2019
Habitatges de vivenda social 95.000 €
Plaça carrers Llotja-Norfeu-Pescadors 190.000 €
Recorregut geològic depuradora marisc-Almadrava 70.000 €
Plaça Mas Oliva 400.000 € (297.000 €- Diputació)
Urbanització camí Turó Ullastrell 352.000 €
Rehabilitació edifici bocana Santa Margarita 100.000 €
Pressupostos participatius:
(millora parcs infantils, parc gossos, aula gastronòmica)
330.000 €
Reposició i  millora vies públiques (paviment, voreres, accessibilitat, aparcaments, reurbanitzacions…) 275.000 €
Enjardinaments i naturalitzacions 93.000 €
Millores centres educatius 137.400 €
Xarxa de calor, caldera biomassa zona esportiva 483.000 € (178.900€ subv. FEDER – 89.400€ Diputació)
Restauració i valoració patrimoni cultural: (Ciutadella) 120.000 €
Xarxes de serveis: (aigua, clavegueram, enllumenat…) 119.000 €
Millores equipaments municipals: (CAR, biblioteca, cementiri, edificis municipals…) 206.160 €

Pressupost participatiu

Pel que fa a les inversions escollides per la ciutadania a través del procés de Pressupostos Participatius, 3 d’ells (parc de gossos, aula de cuina i millora de parcs infantils, seran executats durant l’exercici 2019, destinant-hi un total 330.000 €. El quart projecte, consistent en la instal·lació d’un rètol de benvinguda a l’entrada de la població, es preveu realitzar abans de la finalització d’aquest 2018.

Paral·lelament, el consistori obrirà durant el proper exercici un nou procés participatiu de presentació, votació i aprovació de propostes, amb l’objectiu d’avançar en el procediment i poder executar els projectes escollits per la ciutadania amb el pressupost de 2020.

En definitiva, l’Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d’estabilitat i morositat establerts pel Govern de l’Estat i que redueix els ratis d’endeutament, fets que li permet disposar d’una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, atendre les necessitats econòmiques i socials de les persones i prestar els serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius.