Suquet de peix de Rose

Roses aprova una moció per crear un Centre de la Mar i recuperar la tortuga babaua

Projecte tortuga Babaua de Roses
La tortuga Caretta o tortuga Babaua

Es tracta d’una proposta presentada pel principal grup de l’oposició, PSC Roses, per aconseguir la repoblació de la tortuga babaua (Careta) i la creació d’un Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana , que es podria ubicar als terrenys on hi havia l’antiga depuradora de marisc

Al ple ordinari de l’Ajuntament de Roses d’aquest mes de desembre, celebrat ahir, el el principal grup de l’oposició, el PSC Roses, va presentar una moció per aconseguir la repoblació de la tortuga babaua (Caretta) i la creació d’un Centre de la Mar: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana.
Presentada pel regidor socialista, Josep Mª Martínez, aquesta moció (reproduïda a sota) demana en els seus acords, impulsar la creació d’un Centre de la Mar: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana. Recolzar el projecte de Conservació i recuperació de les poblacions de tortugues Babaua, i mirar la possibilitat d’enquibir aquest Centre de la Mar als terrenys on hi havia l’antiga depuradora de marisc.

La proposta es va aprovar per unanimitat. Primerament, va ser recolzada per la resta dels grups de l’oposició sense ambigüitats. El primer en donar el seu vot a favor va ser el portaveu de Cs Roses, José Manuel Álvarez en afirmar que “Ciutadans té un ferm compromís  amb la cura i defensa del medi ambient i la biodiversitat, la refosteració, la lluita contra els residus plàstics i el respecte al patrimoni natural que el nostre país. Tan sols demanar als companys del PSC que comptin amb nosaltres, que els recolzarem”.

Tot seguit, el portaveu de Lliures, Pere Gotanegra, va afirmar que “nosaltres sí donarem suport aquesta moció per diversos motius. Primer, perquè els cèntims que hi estan destinats des de Brussel·les per fer aquestes coses no es poden desaprofitar. I abans que aquests cèntims es vagin a un altre municipi, que vinguin a Roses. I segon perquè aquesta moció representa una petita ajuda a la recuperació de la naturalesa, una manera de recuperar allò que no hem sabut mantenir amb el seu estat original”. Un vota a favor de la proposta socialista per part de Lliures perquè “donarà un impuls molt important a la nostra Vila i la col·locarà com un centre de referència”, va concloure Gotanegra.

Per la seva part, el portaveu del Partit Popular, Manel Escobar, va assenyalar que “també donarem suport a aquesta moció, primer de tot perquè aquesta declaració d’intencions es pot convertir en un futur projecte d’una determinada importància per al municipi de Roses, pel qual hi hauran uns fons europeus que el municipi pot sortir beneficiat”. Escobar va remarcar, però, que “la nostra Vila, mai millor dit, hauria estar representada per la Confraria de Pescadors, que són els que viuen el mar dia a dia”.
Els grups de l’oposició també van recolzar la proposta del PSC Roses, però amb matisos. En primer terme va parlar, el regidor de Gent del Poble, Francesc Giner, en substitució del portaveu del partit, Félix Llorens, degut a una mala connexió del ple telemàtic, i va afirmar “que nosaltres també votarem a favor de la moció”, però va matisar que “en el segon punt dels acords es parla de ‘recolzar un projecte’, però no es tracta ben bé d’un projecte perquè en els expedient no hi consta que hi hagi un projecte, i nosaltres veiem que hauria de ser, millor, una memòria o una idea, i penso que això s’hauria de canviar”.

El portaveu d’ERC Roses, Joan Plana, va recolzar la moció argumentant que “nosaltres, en primer lloc, creiem que el projecte que presenta el PSC és molt interessant, creiem que apunta a un ús i un projecte que és interessant per a Rose, creiem que, a més a més, és molt escaient per a aquell espai (terrenys antiga depuradora de marisc), per tant en aquest sentit nosaltres tenim la voluntat que el ple es manifesti en la línia que aquest projecte és interessant i, per tant comencem a treballar hi, posem-nos les piles i intentem fer-ho. La nostra voluntat és donar suport a aquest projecte”, va continuar Plana en la seva argumentació, però també va matisar que “les esmenes, que hem traslladat al grup que ha presentat la moció, van en la línia  que avui el que fem és manifestar el suport del ple que s’aprova una idea concreta o un projecte concret, que és interessant per Roses i que requereix, doncs, de tot un tràmit, de tota una feina i de negociacions amb diferents entitats per tal que arribi a bon port”. “però en tot cas no voldríem que la gent entengui que d’aquí en surt l’aprovació d’aquest projecte i que demà comencen a remar. Insisteixo, no pas perquè nosaltres creiem que no hagi de ser així. Si fos tan fàcil que avui ens posem d’acord i demà comença, nosaltres seríem els primer que estaríem encantats”. Finalment, el portaveu republicà va “felicitar al grup que ha presentat la moció perquè creiem que és una bona iniciativa”.

Per la seva part, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, després de reiterar les felicitacions als socialistes per la presentació de la moció en considerar també que és un bon projecte, va assenyalar que la moció “presenta una sèrie d’objectius que són declaracions d’intencions del tot que es pot aconseguir amb aquest projecte en un futur, però primer hem d’intentar si podem assolir els fons europeus i, en segon lloc, com poder portar a terme, amb l’ajuda d’altres administracions o institucions, la part de l’ensenyament, per exemple”.
Mindan va finalitzar la seva argumentació reiterant les paraules de Joan Plana sobre que “es tracta d’un projecte de futur, per tant el nostre vot serà favorable”.

Josep Mª Martínez va respondre a Manel Escobar afirmant que “no és que no hi hagi de ser la Confraria de Pescadors, és que són actors necessaris. Tingueu en compte l’estudi de la tortuga babaua. Si no hi ha la implicació dels pescadors no es pot tirar endavant. I és determinant la col·laboració dels pescadors”.

Pel que fa a si es tracta d’un projecte o no, el regidor socialista va afirmar que “no vull entrar en una qüestió semàntica sobre què vol dir una memòria o què vol dir projecte, però em deixareu que digui projecte i ara explicaré el perquè. Aquest projecte no és únic, és el que ens ha semblat el més adient d’una espècie que existeix, la tortuga babaua, que s’ha de quantificar i  si val la pena, és adient i prudent la seva implantació. Però, això ja es veurà i serà d’estudi quan es tiri endavant si això realment es pot arribar a fer. Però no serà l’únic, ja que es tracta d’una proposta que va enfocada a la biodiversitat del nostre ecosistema, per tant parlem de totes aquelles espècies que es puguin reintroduir. En definitiva, que aquest Centre de la Mar per estudiar la tortuga babaua i altres espècies de la nostra badia”.  

Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de Roses per aconseguir la repoblació de la tortuga babaua (Caretta) i la creació d’un Centre de la Mar: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana, a la Vila de Roses

El nostre planeta s’està trencant . La humanitat està en guerra contra la naturalesa i la biodiversitat s’està col·lapsant», amb aquestes contundents  paraules  el Secretari General de la ONU, Antonio Guterres, reconeixia recentment la dramàtica situació que està travessant la biodiversitat del planeta.

A l’octubre de 2010, al Japó, els governs de diferents Estats van acordar el Pla Estratègic de la Diversitat Biològica 2011-2020 i els «Objectius d’Aichi» com a base per aturar i revertir la pèrdua de la diversitat biològica del planeta. Una dècada que conclou però amb els pitjors resultats i que ha resultat nefasta per a la vida salvatge del planeta.

Informes recents delaten dades alarmants, amenaces a les què s’enfronten els ecosistemes mundials: Un milió d’espècies estan en perill d’extinció .La majoria dels ecosistemes silvestres estan desapareixent davant dels nostres ulls. Els deserts avancen mentre els aiguamolls desapareixen.

Tot això sense oblidar que cada any perdem 10 milions d’hectàrees de bosc i els oceans estan sent sobreexplotats i inundats per tones de residus plàstics.

La nostra actual forma de vida està causant un període massiu d’extinció en el que al voltant d’un milió d’animals i plantes estan cridades a desaparèixer. Però encara som a temps d’evitar- ho.

De nosaltres depèn que aquesta dècada que acaba amb una de les majors crisis sanitàries a què ens hem enfrontat mai, una crisi que té el seu origen en l’alteració de la natura, doni pas a una nova era de desenvolupament basada en la sostenibilitat de les nostres activitats, la reparació dels danys causats al planeta i el respecte a l’entorn.

Conscients del valor intrínsec de la diversitat biològica i dels valors ecològics, genètics, socials, científics, de salut, educatius, culturals, recreatius i estètics de la diversitat biològica marina i  els seus components ,

Conscients de la general manca d’informació i coneixements sobre la diversitat biològica i de la urgent necessitat de desenvolupar capacitats científiques, tècniques i institucionals per aconseguir una entesa bàsica que permeti planificar i aplicar les mesures adequades, Conscients que és important desestacionalitzar el turisme de Roses amb un canvi de model tradicional , fomentant una oferta turística més variada que es pugui adaptar a la resta de mesos   de   l’any  i  que  ens  aporti  I+D+i (Investigació+Desenvolupament+innovació) i en conseqüència «turisme de qualitat»,

Reconeixent que es precisen inversions considerables per conservar la diversitat biològica i  que cal esperar que aquestes inversions comportin una àmplia gamma de beneficis ecològics, econòmics , socials i de salut,

Per aquestes consideracions anteriors calen projectes nous que posin en valor la biodiversitat marina de Roses. Espècies animals i vegetals úniques que cal preservar.

A tal efecte el nostre grup creu que l’Ajuntament de Roses cal que prengui un paper actiu, aprofitant els treballs de rosincs especialistes en el medi marí i les oportunitats que el territori del nostre municipi ens atorga.

Per aquest motiu creiem necessari la creació d’un “Centre de la Mar: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana” que tingui entre els seus objectius, l’estudi i  preservació dels ecosistemes marins, la promoció i recuperació de la Salut, la sostenibilitat del turisme i de la pesca i la creació de les noves oportunitats de treball qualificat per als joves dins l’economia blava

En aquest centre, com s’ha dit anteriorment, es podrien realitzar entre altres, projectes de conservació i recuperació de la fauna autòctona. Tenim la gran sort de comptar amb el projecte de Conservació i recuperació de les poblacions de tortugues marines redactat pel Doctor Josep Lloret, biòleg marí i investigador a la UdG, estudi que hauria de ser el primer gran projecte del Centre de la Mar que proposem crear.

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Impulsar la creació d’un Centre de la Mar : Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses i el Ministerio para la Transición Ecològica (considerar també el possible interès de la Generalitat de Catalunya) com a promotors, i la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona com a partner per a l’assessorament científic. S’adjunta com a document annex un esquema orientatiu de les activitats i objectius ,i alhora un calendari , que pretén ser una guia per a la seva posada en marxa i per assolir els objectius desitjats.

SEGON.- Recolzar el projecte de Conservació i recuperació de les poblacions de tortugues marines conegudes per «Babaua» , «Boba» o «Caretta», a la zona del Parc Natural de Cap de Creus, redactat pel Dr. Josep Lloret, biòleg marí i investigador a la UdG. Projecte que s’incorpora com a document annex d’aquesta moció.

TERCER.- Explorar la possibilitat de construir un edifici emblemàtic a l’antiga zona de la depuradora de marisc o una alternativa que ofereixi característiques similars , per tal d’enquibir la seu del Centre de la Mar : Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana.

QUART.- Organitzar una taula de treball per a fer seguiment adequat dels acords aquí proposats amb presència també de membres del PSC-CP.