Roses destina més d’1M€ a cobrir les necessitats que poden sorgir a causa de la Covid-19

Ajuntament de Roses
Moment de la presentació dels pressupostos del 2021 de l'Ajuntament de Roses a càrrec del regidor d'Economia, Marc Danés i l'alcaldessa Montse Mindan

Roses aprova un pressupost per al 2021 de 38.492.705 €, dels quals es destina una partida d’1.115.699 € a Acció Social

Avui, dijous 22 d’octubre, s’ha presentat i posteriorment s’ha aprovat per ple, amb els 11 vots a favor de l’equip de Govern i Lliures i l’abstenció del PSC, Ciutadans i PP, el pressupost de Roses per a l’exercici 2021, el qual ascendeix a un import total consolidat de 38.492.705 €, en afegir-se les partides de les tres societats municipals dependents (ROSERSA, Port de Roses i Piscina Municipal), els que suposa un decrement d’un 1% respecte al del 2020.

                                                 Pressupost Ajuntament de Roses 2021

Entitat Pressupost 2021 Pressupost 2020 Variació (%)
Ajuntament 35.600.000,00 € 35.688.000,00 € -0,25%
Serveis municipals de Roses, SA 2.408.890,00 € 2.359.900,00 € 2,08%
Port de Roses, SA 2.117.350,00 € 2.297.285,00 € -7,83%
Promoció i desenvolupament, SL 906.000,00 € 1.027.800,00 € -11,85%
Societats municipals 5.432.240,00 € 5.684.985,00 € -4,45%
Suma 41.032.240,00 € 41.372.985,00 € -0,82%
Ajustaments consolidació 2.539.535,00 € 2.489.840,00 € 2,00%
Total 38.492.705,00 38.883.145,00 -1,00%

Un pressupost en que l’Àrea d’Acció Social ha esta la més reforçada en augmentar la seva dotació un   32,75% la seva dotació per fer front a les necessitats socials que es puguin produir a la població amb motiu de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Els serveis que passen a reforçar-se són la partida destinada al Centre de Distribució d’Aliments -que es duplica passant de 30.000 a 60.000 €-, l’aportació de 120.000 € al servei comarcal Targetes Moneder, la incorporació en règim de mitja jornada d’un dinamitzador comunitari i d’un treballador per al servei d’acollida, la disposició de 2 places a la residència geriàtrica Nova Vida (fins ara el consistori disposava d’una única plaça), i la creació d’una partida destinada a la gestió dels habitatges d’ús social municipals. Es manté, a més, la partida de 100.000 € destinada a prestacions d’urgència social.

Segons ha afirmat el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, durant la presentació dels comptes municipals de 2021, “l’Àrea d’Acció Social té un pressupost d’ d’1.115.699 €, i amb aquests diners donarem cobertura a totes aquelles necessitats que tenim previstes i que poden sorgir durant la pandèmia”. I en el cas que aquesta partida fos insuficient “perquè la situació empitjora més del que ens esperem farem una modificació de crèdit, ja que l’Estat ens permet poder gastar tot el nostre romanent -diners estalviats- en el que considerem convenient. A més, com l’Ajuntament aquest any no té cap deute amb cap banc, disposem d’un milió d’euros de més dels quals podrem disposar en cas necessari”.

També es veu augmentada en un 25,3%, l’àrea de Promoció Econòmica que, amb un pressupost de 526.000 €, mantindrà les dotacions incorporades excepcionalment aquest 2020 per impulsar el sector comercial i econòmic del municipi, mitjançant campanyes de dinamització i reactivació de la restauració i el comerç i accions conjuntes amb l’empresariat,  d’acord al Pla de xoc per fer front a l’impacte de la Covid elaborat aquest any. El pressupost 2021 incorpora també una partida de 50.000 € destinada a subvencionar els negocis per a innovació tecnològica.

L’Àrea de Turisme, per la seva banda, continuarà apostant pel posicionament turístic de la destinació a través de campanyes de gran abast en mitjans de comunicació, xarxes socials i suports publicitaris (78.000 €), parant una especial atenció en el mercat estatal per tal de captar el turisme de proximitat d’acord a les tendències del moment actual.

A més, ampliarà en 10.000 € la partida destinada enguany al nou programa de Turisme Actiu impulsant activitats de contacte amb la natura, esport i benestar, programa que ha assolit un gran èxit de participació, i mantindrà les activitats de Turisme Familiar (34.400 €) i Turisme Enogastronòmic (12.000 €). Per últim, Turisme de Roses incorporarà també la dotació necessària (30.000€) per a la creació d’una nova proposta que situarà la població com a porta d’entrada de la DO Empordà amb activitats que giraran entorn al món de l’oli i el vi i manté la partida .

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha assenyalat que “augmenta la partida de l’Àrea d’Acció Social, com també les de Promoció Econòmica i Turisme, on canvia la manera de treballar, com ja hem durant aquest any -a causa de la Covid-19- amb resultats positius, la qual cosa també suposarà un canvi, segurament, de projectes i que esperem que donin un bon resultat perquè la situació d’aquest any i la de l’any que ve no serà la mateixa a la que estàvem habituats, ja que no podem oblidar que el nostre Ajuntament depèn absolutament del sector turístic i el sector serveis i, per tant, hem d’estar preparats”.

Sense augmentar la pressió fiscal

Un any més, Roses torna a congelar la totalitat dels seus tributs i taxes per a 2021 per no  augmentar la càrrega fiscal de les famílies i empreses del municipi, atesa la complicada conjuntura econòmica derivada de la crisi de la Covid-19.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament assumirà a més els increments de la taxa de l’abocador comarcal i del canon de residus, que en 2021 suposaran una pujada de 235.000 € per al municipi, així com l’augment del servei d’abastament d’aigua (53.000€), evitant així que aquests imports repercuteixin en el rebut dels particulars.

Endeutament 0 a 31 de desembre

Gràcies a la no concertació de nous crèdits i a la política de contenció econòmica, l’Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament durant els darrers anys. Al llarg de 2020, a més, s’han tramitat expedients d’amortització anticipada per un import total de 4.021.250 € provinents del superàvit aconseguit amb les liquidacions dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

Pel que fa a l’any 2021, l’amortització de crèdit prevista serà per la totalitat del deute municipal restant, que ascendeix a 872.000 €, la qual cosa possibilitarà que a 31 de desembre de 2021, l’Ajuntament de Roses no tindrà endeutament.

Més d’un milió d’euros en subvencions

En l’apartat de suport a l’associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d’un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2021, 1.191.775€. a subvencions a entitats i associacions.  

Les noves inversions, autofinançades o subvencionades

El pressupost de l’Ajuntament de Roses destinarà 2.330.800 € a la partida d’inversions, que provindran de recursos propis municipals (1.730.450 €), subvencions (516.000 €) i contribucions especials i quotes d’urbanització (84.350€).

Es destinen principalment a projectes urbanístics per millorar l’accessibilitat, el paisatge urbà i mantenir l’atractiu turístic de la població, parant especial anterior en què els diferents projectes s’estenguin al màxim d’urbanitzacions i àrees residencials del municipi.

Entre aquestes inversions destaquen:

                                                  Inversions per a 2021

PROJECTE PRESSUPOST
Urbanització Camí Turó Ullastrell       143.800 €
Aparcament provisional Clot dels Franquets (Sta Margarida- New Orleans)   50.000 €
Passera Riera Ginjolers / Mas Oliva    90.000 €
Vorera Gran Via/ Quana   40.000 €
Projectes Pressupostos participatius    300.000 €
Millora vorera nord canal Clot dels Franquets  106.000 €
Ampliació voreres cruïlla ctra. Arenes /Benet Falp i Mates          70.000 €
Expropiació i adquisició de finques     437.000 €
Millores voreres i via pública     80.000 €    
Millores platges (cadires amfíbies, passeres, dutxes adaptades,…)   32.000 €
Millores instal·lacions i consolidació Ciutadella       73.100 €
1a Fase millora xarxa abastament aigua potable     200.000 €
Millores centres escolars   60.000 €
Millores equipaments municipals: (biblioteca, cementiri, teatre, edificis mun…)   84.800 €
Equips processos informació       230.500 €

Per la seva banda, dins el Pla d’inversions presentats per les empreses municipals, destaquen l’estabilització de la Platja de la Punta, la instal·lació de nous pantalans flotants i l’adquisició d’una embarcació tipus Pelíkan per part de Port de Roses;  l’adquisició de material informàtic, d’aparells de classes virtuals d’analitzadors d’aigua i la renovació del revestiment del bany de vapor de Proder (Piscina de Roses); i l’adquisició d’un vehicle de jardineria i un vehicle i maquinària per al manteniment dels parcs urbans, per part de Rosersa.

Manteniment prestació de serveis i incorporació de millores

Altres dotacions per a serveis i millores previstes per a l’any 2021 són l’augment (41.000 €) del servei de Salvament i Socorrisme de les platges, que avançarà el seu inici al 15 de juny, l’increment en 50.000 € del contracte del Festival Sons del Món, la dotació d’una partida per al procés participatiu del Consell d’Infants i per a la creació d’un nou òrgan de participació per a adolescents, l’elaboració de l’estudi dels llocs de treball municipals, o les aportacions destinades a la celebració dels centenaris de l’AE Roses i de la Confraria de Pescadors i del 30è aniversari de l’Arxiu Municipal.

En definitiva, l’Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d‘estabilitat establerts pel Govern de l’Estat i finalitzarà l’exercici sense endeutament,  fets que li permeten disposar d’una bona solvència econòmica. realitzar noves inversions autofinançades o subvencionades i atendre les necessitats econòmiques i socials de la població, a més de la prestació dels serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius, sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans.