Roses en defensa dels drets civils i polítics dels seus vilatans

l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat

En aquest sentit, el personal del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses i la Policia Local han rebut la informació i protocol d’actuació necessaris per poder assessorar les persones afectades

L’Ajuntament de Roses ha iniciat la seva col·laboració amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, mitjançant la qual els seus serveis d’Atenció al Ciutadà i de Policia Local assessoraran a partir d’ara les persones afectades per possibles situacions de vulneració dels seus drets.

Així els vilatans que manifestin haver estat objecte d’un tracte cruel o d’una detenció o empresonament arbitraris, víctimes de manifestacions d’odi o que incitin la discriminació, o que hagin pogut patir una ingerència en els seus drets de llibertat d’expressió, reunió pacífica, associació, o participació política, seran assessorades i guiades pel personal municipal sobre la possibilitat de plantejar el seu cas a l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Amb aquesta finalitat, els treballadors municipals adscrits a aquests serveis han rebut la informació i instruccions necessàries per a la detecció dels possibles casos que se’ls plantegin i per a la gestió d’aquestes queixes i la seva derivació a l’Oficina de Drets, la qual s’inicia amb l’enviament d’un senzill formulari web. A patir que rep la comunicació, l’Oficina en fa l’estudi del cas i determinarà si aquest és objecte d’intervenció, quin és el seu abast i elaborarà la corresponent resposta.

En definitiva es tracta de l “la voluntat del Govern de Roses de col·laborar amb el Govern de la Generalitat en tot el referent a la defensa dels drets civils i polítics de tota la ciutadania, ja que creiem que és una feina dels Ajuntaments i una tasca també del nostre departament d’Atenció al Ciutadà i de la nostra Policia Local”, ha explicat regidor de les Àrees de Govern Obert i Seguretat Ciutadana, Joan Plana.

L’Oficina de Drets Civils i Polítics està adscrita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i té per objectiu elevar el nivell de convivència i de cohesió social a Catalunya, així com promoure i defensar el respecte dels drets recollits al Pacte Internacional de drets civils i polítics aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1966.

Per garantir l’exercici efectiu d’aquests drets, l’Oficina sol·licita la col·laboració dels ajuntaments del territori -com l’acabada d’establir amb Roses-, capaços de detectar en la proximitat i amb la  immediatesa necessària aquestes possibles vulneracions, així com de vehicular un primera resposta efectiva.