Roses, Figueres, la Creu Roja, MicroBank i el Consell Comarcal ajuden als emprenedors de l’Alt Empordà

Tramiten 511.000 euros en microcrèdits per a finançar projectes de petites empreses i emprenedors de l’Alt Empordà

microcreditsEl Consell Comarcal, la Creu Roja, els Ajuntament de Roses i Figueres i Microbank varen signar el 26 de juliol de 2010 un conveni de col·laboració per facilitar ajudes econòmiques a les microempreses i emprenedors. La inversió de MicroBank per a aquesta iniciativa és va fixar en un milió d’euros, destinats a finançar els projectes avalats per aquestes entitats a l’Alt Empordà.

L’acord entre les institucions va establir noves línies de finançament dirigides tant a autònoms com a petits empresaris i persones amb projectes d’autocupació. També els col·lectius més vulnerables, en situació d’exclusió financera, poden accedir a aquests préstecs de MicroBank.

Aquest conveni va impulsar una experiència pionera a Catalunya, perquè és la primera vegada que un conjunt d’entitats, socials i públiques, ha acordat treballar d’una forma integral i coordinada per impulsar un projecte de microcrèdits en un marc territorial d’àmbit supramunicipal, en aquest cas a l’Alt Empordà.

Per aquest motiu, el conveni va establir la creació d’una comissió tècnica que té atribuïdes competències entorn a les activitats que es desenvolupen per a l’execució del conveni i està integrada per un representant de cadascuna de les entitats. La finalitat de la comissió és estudiar i analitzar les sol·licituds dels microcrèdits i, en el cas de l’anàlisi favorable, emetre un informe de viabilitat en relació al projecte presentat pel sol·licitant.

Les línies de finançament establertes són les següents:

Línia de microcrèdits dependència. Facilita recursos a les persones que es troben en una situació de dependència i als seus cuidadors familiars amb l’objectiu de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva autonomia personal.

Línia de microcrèdits socials. Potencia l’autoocupació i incentiva l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. També finança l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social.

Després de dos anys de funcionament del conveni, els resultats obtinguts són els següents:

  • Tramitats: 35microcrèdits
  • Import total sol·licitat: 562.000€.
  • Informe favorable: 32 (91,4%)
  • Informe desfavorable: 3 (8,6%)
  • Import microcrèdits concedits amb informe favorable: 511.000€.
  • Import mitjà: 16.000€.

La Comissió Tècnica ha fet una valoració positiva del funcionament del projecte de microcrèdits a l’Alt Empordà, sobretot en aquest temps de crisi, perquè s’ha consolidat com a una eina de finançament adreçada tant a autònoms com a microempresaris i persones amb projectes d’autocupació.

Cal remarcar que el protagonista del nou espot de Microbank, que tindrà difusió internacional, és el projecte Wikiartmap. Aquesta iniciativa de la figuerenca Maite Oliva s’ha posat com a exemple dels microcrèdits que s’han concedit al llarg del 2012 i és, per tant, un dels 35 projectes tramitats des de l’Alt Empordà.

Espot de Microbank: