Roses obre el termini per sol·licitar les Barraques per la Festa Major 2018

Les Barraques tenen molta afluència de gent durant la Festa Major

Les colles de Carnaval de Roses que vulguin disposar d’una Barraca a la Festa Major de 2018 tenen fins al 2 de maig de termini per sol·licitar-la

Barraques per la Festa Major 2018
Les Barraques tenen molta afluència de gent durant la Festa Major

L’Ajuntament de Roses ha obert el termini per presentar les sol·licituds per participar a les Barraques de la Festa Major de Roses 2018. Unes sol·licituds que s’hauran de presentar de manera electrònica (vegeu Bases a sota), podent-se demanar de forma individualitzada o bé conjunta per part de dues o més associacions.

El termini de presentació finalitza el dia 2 de maig, a les 14 hores.
Els requisits que s’han de complir per poder accedir a una Barraca s’especifiquen a les Bases que regeixen el concurs per adjudicar 14 mòduls/bar a les Barraques de la Festa Major que s’han d’instal·lar a l’antic càmping Bahía de l’11 al 16 d’agost de 2015, i que es poden consultar a sota.

BASES

 1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la gestió de catorze mòduls/bar (d’ara endavant barraca) situats a l’antic càmping Bahía durant la festa major de Roses, que es desenvoluparà els dies 10, 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost de 2018.

La finalitat d’aquest concurs és fomentar el Carnaval de Roses, atès que els adjudicataris de  14 barraques seran colles de Carnaval que hauran de destinar els beneficis que s’obtinguin a finançar les despeses que es derivin de participar al Carnaval de Roses.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació  de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants  siguin  més d’un.

 1. Requisits de participació

Seran requisits indispensables per poder tenir  la condició d’adjudicatari:

 1. Ser una colla de Carnaval legalment constituïda en associació sense afany de lucre, amb domicili a Roses i estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats
 2. Haver participat al Carnaval de Roses 2018 i haver-se inscrit a l’Ajuntament, com a mínim, en dues edicions, siguin o no
 3. En el cas d’haver estat adjudicatari en l’edició anterior, haver complert amb les normes i obligacions establertes en les respectives
 4. Durant la participació del Carnaval de Roses 2018 haver complert amb els Manaments del Carnaval i no haver tingut un comportament incívic.
 5. Tenir plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 1. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses.

Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que es troba a www.rosescultura.cat/ca/concursos.html.

Es podrà formular sol·licitud de forma individualitzada o bé conjunta per part de dues o més associacions.

L’últim dia per presentar la sol·licitud serà el dia 2 de maig de 2018.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

 1. Criteris que han de servir de base a l’adjudicació

Per tal d’adjudicar les 14 barraques es farà una valoració entre totes les sol·licituds, d’acord amb el següent sistema de puntuacions:

 1. Colles a les quals s’hagi adjudicat una barraca l’any anterior: 1
 2. Colles que sol·liciten l’adjudicació d’una barraca per primera vegada o que durant una convocatòria, o més, no hagin presentat sol·licitud: 2
 3. Colles que hagin sol·licitat una barraca l’any anterior i que no complien amb els requisits establerts per tenir la condició d’adjudicatàries: 2 punts.
 4. Colles que hagin sol·licitat una barraca l’any anterior i que, malgrat complir amb els requisits per ser adjudicatàries, no se’ls hagi adjudicat barraca: 3
 5. En cas d’empat es realitzarà un sorteig.
 1. Òrgan d’adjudicació

La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma i formularà proposta  d’adjudicació.

Actuarà com a Mesa de Contractació la Mesa de Contractació Permanent. La composició de   la Mesa de Contractació Permanent s’ha aprovat pel Ple de la corporació, en la sessió del 26  de febrer de 2018, i està publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 52, de data 14 de març de 2018.

 1. Distribució de les barraques entre els adjudicataris
 1. La distribució de les barraques entre els adjudicataris es farà per sorteig, prèvia convocatòria dels
 2. S’ordenaran les peticions dels adjudicataris segons data de presentació de la sol·licitud i se’ls assignarà correlativament un número. Totes les barraques es numeraran sobre un plànol.
 3. Es dipositaran, en una bossa, tantes boles numerades com adjudicataris. El número de la primera bola que s’extregui correspondrà a un dels adjudicataris a qui se li assignarà la barraca dibuixada en el plànol amb el número 1. S’aniran fent successives extraccions fins a completar la distribució de les
 4. Aquells adjudicataris que ho desitgin podran intercanviar la ubicació assignada amb una altra entitat i ho posaran en coneixement de l’Ajuntament mitjançant comunicació escrita formalitzada per ambdues
 1. Normes generals de les adjudicacions
 1. Les adjudicacions s’efectuen a favor de la/les entitat/s sol·licitant/s, i en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament.
 2. L’adjudicació d’una barraca a favor de més d’una entitat computarà als efectes de l’article 4 d’aquest concurs, per a cadascun dels
 3. L’Ajuntament es reserva el dret d’establir garanties per a l’ús dels mòduls autoritzats. La garantia s’haurà de dipositar a l’Ajuntament abans de l’inici de l’ús i serà retornada quan finalitzi, amb comprovació prèvia que la barraca es trobi en el mateix estat en què fou cedida.
 1. Obligacions i Facultats de l’Ajuntament

Serà obligació de l’Ajuntament:

 1. La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat durant els actes que es celebrin a l’antic càmping Bahía els dies 10, 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost, en motiu de la festa
 2. La instal·lació dels punts de llum i d’aigua.
 3. La seguretat del recinte.

És potestat de l’Ajuntament:

 1. Rescindir l’autorització d’explotar la barraca:
  1. Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions establertes en les
  2. Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament
  3. Per motius de seguretat.
 1. Obligacions de’adjudicatari
  Seran obligacions de l’adjudicatari:
 1. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions
 2. Contractar directament tot allò que sigui necessari per a poder dur a terme l’activitat.
 3. Obrir al públic la barraca els dies 10, 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost.
 4. Complir amb els següents horaris d’obertura: a) 10, 11 i 15 d’agost, de 19 h a 30 h
 5. b) 12, 13 i 14 d’agost, de 19 h a 30 h

Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte.

 1. L’assistència d’un representant de cada entitat a les reunions de coordinació que convoqui l’Ajuntament.
 2. El compliment de les instruccions que s’acordin a les reunions de coordinació.
 3. Tenir cura de la barraca i dels serveis que es cedeixin. L’adjudicatari es farà responsable d’assumir la totalitat dels desperfectes que es puguin ocasionar a la barraca per mal ús o negligència.
 4. La neteja interior de la barraca, l’espai adjacent i la zona de les
 5. La subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre i un sublímit mínim de 150.000 euros per víctima.
 6. La instal·lació d’un extintor contra incendis de pols polivalent tipus ABC de 6 kg, amb eficàcia mínima exigida 21A-113B.
 7. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben
 8. Servir les begudes en envasos que no siguin ni de vidre ni de
 9. Exposar al públic la llista de preus dels diferents
 10. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, els cartells de caràcter fix d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català.
 11. Retirar el material de la barraca i deixar-la neta abans del 17 d’agost a les 14
 12. Estar donat d’alta de l’activitat econòmica a l’Agència Tributària (model 036).
 13. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de participar en el Carnaval de
 14. Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l’activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat de les barraques i la certificació d’activitat econòmica de l’Agència Tributària.
  L’incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l’adjudicació de barres i barraques en esdeveniments que organitza l’Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.
 1. Naturalesa de les autoritzacions

Les autoritzacions, l’adjudicació de les quals és objecte d’aquest concurs, tenen naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a  la  interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d’aquestes Bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció  contenciosoadministrativa.

 1. Dret aplicable

En tot el no previst expressament en aquest Plec de condicions, s’estarà al disposat, quant a   la preparació i resolució d’aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria  de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version