Roses podria multar fins a 2.200 euros als propietaris d’animals de companyia per conductes incíviques

Ordenança municipal de tinença d'animals

Foto: arxiu

L’Ajuntament de Roses va aprovar inicialment registrar una llista on s’especifica conductes incíviques, catalogades com lleus, greus i molt greus dels propietaris d’animals de companyia i la seves respectives sancions

Ordenança municipal de tinença d'animals
Foto: arxiu

El vintè punt de l’ordre del dia, del passat ple ordinari de l’Ajuntament de Roses, feia referència a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals. Un modificació “que contempla registrar una taula amb possibles comportaments incívics d’aquelles persones que estan en possessió d’un animal de companyia”, va assenyalar el regidor del PP de l’equip de govern de Roses, Carles López. “Bàsicament, va continuar López, l’objectiu és regular i posar una mica d’ordre, perquè diàriament es donen situacions incíviques pel poble amb la gent que té animals”.

Així, l’intenció es modificar l’ordenança de tinença d’animals per afegir una llista, una taula, que contempla els articles de les ordenances amb els fets mereixedors de sanció, el grau del gravetat de la infracció, lleu, greu i molt greu, i la quantitat que hauria de pagar el propietari per incomplir qualsevol dels articles de l’ordenança.
L’escala de la sanció a pagar serà la següent:

  • Infraccions lleus: de 30€ a 500€
  • Infraccions greus: de 751€ a 1.000€
  • Infraccions molt greus: de 1.500 a 2.200€

El regidor de Medi Ambient va significar que van presentar aquesta modificació a l’Associació d’Amics dels Animals de Roses, “i els va semblar correcta, i ens van donar el seu total suport”.

Aquesta aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de tinença d’animals va ser aprovat per unanimitat, tot i que la portaveu del grup municipal, Magda Casamitjana va demanar si es faria una campanya informativa en diferents tenint en compte les persones d’arreu Europa que tenen segons residència a Roses.  Casamitjana també va demanar perquè la casella de l’import de l’article 20.1 estava buida (vegeu taula). El regidor va respondre que en aquest cas la infracció està regulada per l’ordenança de platges.
Així mateix, el portaveu de Gent del Poble-AM, Francesc Giner, va preguntar, en referència a l’artivcle 26 (vegeu taula),  si l’Ajuntament tenia previst crear un espai per a que els animals poguessin fer les seves necessitats. A la qual cosa, Carles López va contestar que en un termini no gaire llarg s’haurà decidit la ubicació per posar un pipi-can.

 

Article Fet denunciat Import Tipus
5.3 Deixar en patis, terrasse, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns de les 22 hores fins a les 8 hores 500€ Lleu
17.1 No censar els gossos 50€ Lleu
17.2 No comunicar a l’Ajuntament la mort o la desaparació 30€ Lleu
17.3 No comunicar la transferència de la possessió 30€ Lleu
17.7 La possessió d’un gos no identificat per algung dels sistemes establerts reglamentàriament 120€ Lleu
18.2 No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant 30€ Lleu
19.1 La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar 120€ Lleu
19.1 La circuloació de gossos sense la xapa censal muinicipal, encara que estiguin censats 30€ Lleu
20.1 La presència d’animals a les platges del litoral, zones enjardinades, parcs i zones de joc infantil i, en general, en tot aquell altre indret d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohibició Lleu
20.2 Rentar animals a la via pública, mar, fonts, estanys i lleres de rieres 500€ Lleu
21 Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i/o espais públics, portalades, finestres, terrasses i balcons 200€ Lleu
26 Embrutar les platges, vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà 300€ Lleu
29,30 i 31 Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament 30€ Lleu
32.3 No lliurar al comprador d’un animal en el moment de la venda un document que indiqui la data de venda, la raça, l’edat, la procedència i l’estat sanitari 30€ Lleu
5.1 Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d’alimentació 751€ Greu
6.3 Comerç d’animals fora d’establiments autoritzats 751€ Greu
6.4 La venda d’animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la patria potestat 751€ Greu
6.5 Fer donació d’un animal com a premi, com a recompensa o com a regal per altres adquisicions oneroses 751€ Greu
9 i 10 Quan un animal domèstic provoqui, de manera demostrada, una situació de perill, risc o de molèsties per als veïns per altres persones o animals 900€ Greu
12.1 No facilitar les dades de l’animal agressor 751€ Greu
12.4 No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor 751€ Greu
12.5 No comunicar a l’Ajuntament o a la policia local les incidències que es puguin produir durant el període d’observació veterinària 751€ Greu
17.4 No disposar de cartilla sanitària 800€ Greu
17.6 No realitzar, com a mínim una vegada a l’any, control sanitaris dels gossos 800€ Greu
18.1 No tenir gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat 751€ Greu
37.1 Tinença d’animals domèstics, no qualificats com de companyia, i d’animals salvatges sense autorització 751€ Greu
8.3 Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar informació necessària sol·licitada per l’autoritat competent, o pels seus agents, en el compliment de les seves funcions, i també el subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que, implícitament o explícitament, indueixi a error 751€ Greu
6.1 Maltractar els animals 2.000€ Molt greu
6.2 Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati, fereixi o hostlitzi, i també en els actes públics no regulats legalment l’objectiu dels quals sigui la mort de l’animal 2.200€ Molt greu
6.6 Venda d’animals a laboratoris, o clíniques sense autorització de l’administració 1.501€ Molt greu
11.1 i 23 Abandonar animals 2.200€ Molt greu
12.2 No comunicar l’agressió d’un animal a l’Ajuntament 1.500€ Molt greu
12.3.1 No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària 1.800€ Molt greu
14.1 Pels veterinaris, consultoris veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l’arxiu amb la fitxa clínica dels animals vacunats i tractats obligatòriament 1.501€ Molt greu
14.2 Pels veterinaris, no comunicar a l’Ajuntament les malalties animals transmissibles 1.800€ Molt greu

Aquesta modificació s’ha de sotmetre a informació i audiència pública a l’Associació d’Amics dels Animals de Roses mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Roses pel termini de 30 dies per a que es pugui consultar. Si no s’interposa cap reclamació o al•legació la modificació esdevindrà definitiva.