Roses prorroga les mesures de l’estat d’alarma pel coronavirus

Ajuntament de Roses

Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Roses per prorrogar les mesures preventives durant l’estat d’alarma pel coronavirus

El decret d’alcaldia signat avui, 13 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la pròrroga de les mesures de l’estat d’alarma i els serveis essencials establerts a l’Ajuntament de Roses arran de la publicació del Reial decret 487/2020, de 10 d’abril.  

DECRET D’ALCALDIA

Antecedents

El Reial decret 46312020, de 14 de març (BOE núm. 67), pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitaris ocasionada pel COVI D-19, establia a l’article 3 que la durada de l’estat d’alarma serà de 15 dies naturals.

El Reial decret 476/2020, de 27 de març (BOE núm.86), va declarar prorrogat l’estat d’alarma fins a les 00:00 del dia 12 d’abril de 2020 ï se sotmetia a les mateixes condicions que les establertes al Reial decret 463/2020, do 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

El Reial decret 48712020, de 10 d’abril (BOE núm.101), torna a prorrogar restat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, estenent la pròrroga fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 i sotmetent-la a les mateixes condicions establertes que al Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial decret 47612020, de 27 de març.

Resolució

Per tot aixó, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 pel qual s’aprova el text refós de fa Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

PRIMER. Mantenir el tancament dels equipaments i dels serveis municipals  que tot seguit es detallen i suspendre les activitats que s’hi duen a terme fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020, en les mateixes condicions que les establertes al Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, tot aixa sens perjudici de les pròrrogues del termini de durada de restat d’alarma que puguin acordar-se pel Ministeri de la Presidenta:

Edificis municipals:

 • Edifici de la plaça de Catalunya núm. 12-13.
 • Arxiu municipal.
 • Edifici del carrer del doctor Jaume Pli Sunyer, núm. 13 (Urbanisme 1 Serveis Públics) • Edifici de la plaça de Catalunya, núm. 8 (Esports, Joventut i Ensenyament).
 • Edifici de Promoció Econòmica.
 • Oficina de Turisme.

Equipaments culturals:

 • Teatre
 • Ca l’Anita
 • Biblioteca municipal
 • Museu de la Ciutadella
 • Museu del Castell de la Trinitat
 • Escola d’Adults
 • CAR

Equipaments esportius:

 • Pavellons municipals i Sala Annexa.
 • Estadis municipals
 • Piscina municipal

Altres:

 • Mercat municipal de la roba.

S’exceptua del tancament i suspensió de l’activitat e1 Mercat de la fruita i la verdura i el Mercat cobert.

SEGON. Informar als ciutadans que, d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, continuaran tancats els centres educatius. els instituts i les llars d’infants municipals.

TERCER. Mantenir la suspensió de totes les activitats que organitzi aquest ajuntament de caire educatiu. cultural, esportiu, formatiu i de lleure durant el termini acordat.

QUART. Mantenir restabliment de serveis essencials, amb repartiment per torns per preservar i garantir la continuïtat en la seva prestació, dels següents serveis:

 • Policia Local
 • Servei d’Atenció al Ciutadà, de manera que quedi garantida l’atenció telefònica de 9:00 a 14:00 hores al telèfon 972 25 24 00, de dilluns a divendres, i al correu electrònic informacio@roses.cat.

Per a les qüestions relacionades amb la presentació de documents i electròniques, es podran dirigir a l’Oficina Digital d’Atenció al Ciutadà de Roses,      que prestarà atenció telefònica de 8:00 a 20:00 hores al telèfon 972 15 23 67. Correu electrònic: esuport@roses.cat.

 • Departament d’Intervenció (un tècnic del servei).
 • Departament de Tresoreria (un tècnic del servei).
 • Serveis jurídics (un tècnic del servei). • Departament d’Informàtica (un tècnic del servei).
 • Departament d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania (dos tècnic del servei), amb atenció telefònica al 972 25 24 00 de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Correu electrònic: acciosocial@roses.cat.
 • Departament de Recursos Humans (un tècnic del servei)
 • Departament d’Urbanisme (un tècnic del servei i un inspector d’obres).
 • Departament d’Infraestructures i Serveis Públics (un tècnic del servei)
 • Brigades municipals.
 • Consergeria de de la plaça de Catalunya, núm. 12-13, en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Tots els serveis que són considerats no essencials desenvoluparan la seva activitat en la modalitat de teletreball, reservant-se l’ajuntament la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu servei per prestar els serveis necessaris que aixa ho requereixin.

CINQUÈ. Recomanar als ciutadans que, en la mesura de qué sigui possible, duguin a terme les gestions i tràmits amb aquesta administració de manera telemàtica c telefònica mitjançant els següents canals:

 • Web: roses.cat.
 • e-mail: informacio@roses.cat.
 • Telèfon: 972 25 24 00. Horari: de 9:00 a 14:00 hores.
 • Policia Local: 972 15 37 15. Horari: les 24:00 hores.
 • Turisme: 972 25 73 31. Horari: de dilluns a dissabtes de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores. Diumenges de 10:00 a 13:00 hores.
 • OAC (Oficina Digital d”Atenció al Ciutadà de Roses): 972 15 23 67. Horari: de 8:00 a 20:00 hores. Correu electrònic: esuport@roses.cat.

SISÉ. Informar als ciutadans que de conformitat amb la disposició addicional tercera el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm_ 67), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març (BOE núm. 73), pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COV1D-19. se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis administratius que han quedat suspesos es reprendrà i seduiran comptant en el  moment en que s’aixequi la declaració de l’estat d’alarma o, si s’escau, les possibles pròrrogues d’aquest.

Informar als interessats que de conformitat amb la disposició addicional vuitena del Reial decret 11/2020, de 31 de març (BOE núm. 91), el còmput per a la interposició dels recursos administratius contra actes que derivin efectes desfavorables o de gravamen per l’interessat es computarà des del dia hàbit següent a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma, i el còmput per a la interposició dels recursos tributaris computaran a partir del dia 30 d’abril de 2020.

SETÈ. Comunicar aquesta resolució a tot el personal d’aquest ajuntament i al Departament de Premsa i al Departament de Transparència per tal que en tinguin coneixement i es dugui a terme l’oportuna publicitat.

VUITÉ. Comunicar aquesta resolució als Càrrecs electes d’aquesta corporació.

Roses, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)