S’amplia el termini del vot per correu fins al divendres 12 de febrer

Eleccions al Parlament de Catalunya

Correus aplica tots els protocols de seguretat per a garantir la salut dels empleats i clients de la companyia en el procés electoral

La Junta Electoral Central ha decidit ampliar el termini per a l’emissió del vot per correu en les eleccions al Parlament de Catalunya fins a les 14.00 hores del divendres 12 de febrer.

L’excepcional situació sanitària generada per la pandèmia del COVID-19 ha provocat una sèrie d’adaptacions en l’activitat de Correus relativa als treballs que legalment té encomanats respecte als processos electorals.

Per això, Correus està organitzant totes les mesures necessàries per a garantir el compliment de totes les obligacions de servei públic que li són encomanades durant els processos electorals per ser l’operador designat per l’Estat per a prestar el Servei Postal Universal.

Correus garanteix el correcte desenvolupament de les activitats relacionades amb el procés electoral i el vot per correu per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.

Els electors que decideixin votar per correu en les eleccions al Parlament de Catalunya poden sol·licitar fins al dia 4 de febrer (inclusivament) el Certificat de la seva inscripció en el Cens Electoral. L’obtenció d’aquest certificat és requisit imprescindible per a poder emetre el vot per correu i pot sol·licitar-se per via telemàtica a través de la web www.correos.es o, com es feia fins ara, en qualsevol oficina de Correus d’Espanya.

Sol·licitud de vot per correu: via telemàtica o en oficines

Sol·licitud de vot per correu telemàtica

Els electors poden sol·licitar el seu vot a través de la web de Correos, sense haver d’acudir en persona a una oficina postal. En aquest model de sol·licitud, que evita desplaçaments i minimitza el contacte

social, els interessats han d’acreditar la seva personalitat mitjançant signatura electrònica, acceptant-se com a sistemes d’identificació vàlids els certificats de persona física reconeguts pel Ministeri d’Indústria i el DNI electrònic (DNI-e). Aquesta mesura extraordinària es duu a terme per a protegir la salut dels votants i del personal de Correus.

Sol·licitud de vot en oficines

La sol·licitud de vot per correu pot realitzar-se en totes les oficines de Correus d’Espanya. Fins a la convocatòria electoral vigent, acudir a una oficina postal era l’única opció possible.

Aquesta petició ha de ser realitzada personalment per cada elector, excepte en cas de malaltia o discapacitat –acreditada mitjançant certificació mèdica oficial- que li impedeixi la formulació personal d’aquesta petició. En aquest cas pot ser presentada en nom de l’elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment.

En el moment de formular la sol·licitud, els interessats han d’acreditar la seva personalitat presentant davant l’empleat de l’oficina postal el DNI, Passaport o permís de conduir originals.

Lliurament de la documentació electoral

La fase del lliurament de la documentació electoral al sol·licitant per part del carter o cartera, també s’adapta a la nova conjuntura. El protocol de seguretat posat en marxa per Correus des de l’inici de la pandèmia per a evitar la signatura en la PDA i impedir que els destinataris dels enviaments i el carter toquin aquest equipament, s’estén al lliurament de la documentació electoral. Així, personal de Correus comprovarà la identitat del votant mitjançant el DNI, Passaport o Permís de Conduir i anotarà el número del document identificatiu donant fe de la recepció dels sobres i paperetes, sense que sigui imprescindible que l’elector ferm aquest lliurament.

La documentació electoral començarà a arribar als electors a partir del pròxim 25 de gener.

Dipòsit del vot

Lliurament de vot en domicili

En el tercer dels passos que conformen el procés de vot per correu, el de la formalització del vot, també es posa en marxa un nova possibilitat. L’elector, si ho desitja, tindrà l’opció en el moment en què se li lliura la documentació electoral en el seu domicili, de lliurar al carter o cartera el sobre contenint el vot a canvi d’un justificant

acreditatiu del dipòsit del seu vot. S’evita així haver d’acudir posteriorment a una oficina de Correus.

L’empleat de Correus mantindrà en tot moment la distància de seguretat interpersonal amb l’elector, i no accedirà en cap cas a l’interior del domicili particular del votant/destinatari.

Així mateix, el carter o cartera extremarà el zel i la diligència per a mantenir en tot moment sota la seva custòdia els vots emesos que hagués recollit, fins al seu lliurament en la unitat de repartiment.

En el vot rural es manté la fórmula coneguda com «al pas», que considera als carters com a oficines mòbils d’admissió. En aquest cas, per tant, el personal de Correus podrà recollir el sobre contenint el vot per correu tant en el mateix instant de lliurament de la documentació electoral, com en un moment posterior, sempre que es realitzi en horaris i punts acostumats de pas.

Lliurament de vot en oficina

En qualsevol cas, l’elector podrà no lliurar el seu vot en el moment del lliurament de la documentació i fer-lo posteriorment, dins dels terminis legals, en una oficina de Correus. La data de diposito del vot per als comicis autonòmics al Parlament de Catalunya conclou el 12 de febrer.

Mesures de seguretat

Des de l’inici de la pandèmia Correus ha anat aplicant protocols de seguretat per a garantir la salut dels clients i empleats de la companyia, seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. Aquestes mesures, vigents també en el procés del vot per correu, han fet que es modifiqui l’atenció en les oficines postals.

Totes les oficines compten amb mampares de separació amb els clients i es controla el seu aforament per a evitar aglomeracions de persones per a mantenir en el seu interior la distància de seguretat de 1,5 metres. En les oficines amb més electors s’habilitessin finestretes exclusives per al vot per correu a fi d’agilitar aquest tràmit. Tots els empleats disposen de màscara FFP2, guants i gels d’ús personal. Els usuaris de les oficines, per part seva, també tenen a la seva disposició gels hidroalcohòlics.

Les mesures de seguretat sanitàries en Correus de cara al vot, i per al conjunt d’activitats que realitza Correus, asseguren en tot moment les mesures d’higiene, neteja i desinfecció assenyalades per les autoritats sanitàries.

Ampliació d’horaris de les Oficines

  • Obertura de 101 oficines tots els dissabtes fins al 6 de febrer, inclòs,
  • Obertura una tarda a la setmana en la majoria d’oficines que no tenen horari de tarda.

  • Obertura de dues tardes a la setmana de 33 oficines (dimarts i dijous), des del dimarts 12 de gener,

  • Obertures de festius locals des del dia 25 de gener

Correus treballa, en definitiva, per a complir amb les seves obligacions legals en els processos electors adaptant-se, en aquesta ocasió, a les especials circumstàncies que concorren en les eleccions del 14 de febrer i oferint als electors totes les garanties sanitàries en els diferents tràmits que els ciutadans han de dur a terme.