S’assoleixen 100 microcrèdits tramitats al 2016 per al finançament de projectes a petites empreses i emprenedors

Microcrèdits

La iniciativa del Consell Comarcal, la Creu Roja, els ajuntaments de Figueres i Roses i MicroBank va ser pionera a tot Catalunya

MicrocrèditsEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Creu Roja, els ajuntament de Roses i Figueres, i Microbank van signar el 26 de juliol de 2010 un conveni de col·laboració per facilitar ajudes econòmiques a les microempreses i emprenedors.

L’acord entre les institucions va establir noves línies de finançament dirigides tant a autònoms com a petits empresaris i persones amb projectes d’autoocupació. També els col·lectius més vulnerables, en situació d’exclusió financera, poden accedir a aquests préstecs de MicroBank.

Aquest conveni va impulsar una experiència pionera a Catalunya, perquè és la primera vegada que un conjunt d’entitats, socials i públiques, ha acordat treballar d’una forma integral i coordinada per impulsar un projecte de microcrèdits en un marc territorial d’àmbit supramunicipal, en aquest cas a l’Alt Empordà.

Per aquest motiu, el conveni va establir la creació d’una comissió tècnica que té atribuïdes competències entorn a les activitats que es desenvolupen per a l’execució del conveni i està integrada per un representant de cadascuna de les entitats. La finalitat de la comissió és estudiar i analitzar les sol·licituds dels microcrèdits i, en el cas de l’anàlisi favorable, emetre un informe de viabilitat en relació al projecte presentat pel sol·licitant.

El finançament establert és una línia de microcrèdits socials. Potencia l’autoocupació i incentiva l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. També finança l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social.

Després de l’entrada en funcionament del conveni el darrer trimestre de l’any 2010 i fins el 31 de desembre de 2016, els resultats obtinguts són els següents:

  • Tramitats: 100 microcrèdits
  • Import total sol·licitat:574.400€
  • Informe favorable: 93 (93 %)
  • Informe desfavorable i no aprovats per manca documentació: 7 ( 7%)
  • Import microcrèdits concedits amb informe favorable:458.400€.
  • Import mitjà:681,7€.

Distribució per activitats econòmiques:

Comerç……………………………………………. 32

Restauració/bars……………………………… 20

Serveis a les persones……………………….. 20

Tallers/reparacions………………………….. 10

Llibreries…………………………………………   3

Serveis immobiliaris…………………………   3

Altres………………………………………………. 12

La Comissió Tècnica ha fet una valoració positiva del funcionament del projecte de microcrèdits a l’Alt Empordà, sobretot en aquest temps de crisi, perquè s’ha consolidat com a una eina de finançament adreçada tant a autònoms com a microempresaris i persones amb projectes d’autoocupació.