Serveis mínims durant avui 14 de novembre, dia de vaga general

L’ordre dels serveis mínims dictada per la Generalitat garanteix els serveis essencials per a les persones i l’exercici legítim del dret de vaga. Aquests són els serveis mínims dictats per alguns dels sectors competència de la Generalitat de Catalunya que tenen una major incidència per a la població. L’ordre sencera es pot consultar al web del Departament d’Empresa i Ocupació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Transport de viatgers urbà i interurbà:  

 • En el cas de Rodalies de Catalunya operat per Renfe, trens regionals,  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) –metro i autobusos–, els Ferrocarrils de la Generalitat, el TRAM, els serveis d’autobusos de Barcelona a l’aeroport i les empreses que presten els serveis de transport de viatgers per carretera circularà un 33% del servei durant les hores punta. (Des de les 06.30 hores fins les 09.30 hores del matí i des de les 16.30hores i fins les 20:30 hores del vespre).

 

Transport  de mercaderies per carretera:

 • Els serveis mínims garanteixen els subministraments sanitaris i el transport dels productes peribles que per les seves característiques no es puguin conservar durant més de 24 hores.

 

Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

Es garanteix el funcionament normal a:

 • Serveis d’urgències.
 • Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d’urgència vital).
 • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en situacions urgents.
 • Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d’infermeria i hotelera.
 • Neteja de les àrees d’alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d’infecciosos i d’immunodeprimits, laboratori d’urgències, cuines…).
 • Transport sanitari per atendre les urgències.
 • Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències.

 

Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d’infants:

 • Centres d’ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona de l’equip directiu i un docent per cada 6 aules.
 • Llars d’infants (0 a 3 anys): Una persona de l’equip directiu i un terç de la plantilla.

 

Centres d’atenció i gestió de trucades d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit:

 • El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.

 

Subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable, d’evacuació, de tractament d’aigües residuals i enllumenat públic:

·         Funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents

 

Empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:

·         El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.

·         Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.

·         Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.

·         Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.

·         El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

·         Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.

·         Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.

·         Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

 

Administració de la Generalitat de Catalunya:

Serveis comuns a tots els centres de treball:

 • Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball
 • Serveis de registre de documents (o bé Oficines d’Atenció Ciutadana), serveis de control d’accés i serveis de telefonia:
  • Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones
  • Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones
 • Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers: una persona per servei afectat.