S’haurà de portar una ampolla d’aigua per netejar les miccions dels animals a la via pública de Roses

Ordenança Municipal de tinença d'animals
La modificació de l'Ordenança Municipal de tinença d'animals de Roses posa de relleu els drets inherents dels animals

L’Ajuntament de Roses va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals  

El ple ordinari de l’Ajuntament de Roses va aprovar inicialment en el ple ordinari d’aquest mes de maig, celebrat aquest passat dimecres, la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals, que la que regeix actualment és la que es va publicar al BOP de Girona el 14 de gener de 2014.
Una ordenança que com va afirmar el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, en la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, “s’ha modificat substancialment en la majoria dels articles, ja que s’ha detectat que l’anterior estava redactada al 1999, i quan es va modifica es va fer l’any 2013 i, ara, el nou text assumeix una visió més moderna de la tinença responsable d’animals, en el sentit  de posar en primer terme els drets inherents dels animals i després concreta també aspectes de regulació municipal”.

I entre els aspectes de regulació que s’han modificat d’aquesta ordenança de tinença d’animals, destaquen:

  • Limitació en el nombre d’animals domèstics que es poden tenir en un domicili,
  • Limitacions d’establiments de nous nuclis zoològics destinats a la cria i venda d’animals,
  • Establiment de mesures i bones pràctiques en la tinença d’animals, com ara portar una ampolla amb aigua per netejar les miccions dels animals a la via pública,
  • Possibilitat de futures regulacions puntuals per permetre la presència d’animals en certes zones de la platja

Un nou text pel qual “s’haurà de posar al dia el règim sancionador”, segons va indicar Giner.

Tots els grups polítics que composen la corporació municipal de Roses van donar suport a aquesta aprovació inicial de de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals, per al qual cosa va passar a informació pública i audiència als interessats per un període de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en un diari de difusió comarcal i, juntament el document de l’avantprojecte, en el tauler electrònic (e-tauler) de la web municipal www.roses.cat, per a la possible presentació de les reclamacions i suggeriments.

Si no es presenta cap al·legació, o un cop resoltes les que es presentin, aquesta modificació haurà de passar per ple un altre cop per la seva aprovació definitiva.