S’inicien les obres de renovació de més carrers del nucli de Roses, de més de 2.500 m2 de superfície

Pla de Barris
Carrer Sant Isidre de Roses

Els carrers Joan Badosa, St. Pere Alt, Capellans, Porthos, St. Pere Baix i Palmerola són els vials de Roses que es remodelaran dins el projecte Pla de Barris

Pla de Barris
Carrer Sant Isidre de Roses

Els treballs suposaran la reurbanització d’un total de 2.697 m2. Iniciant-los a la cruïlla entre els carrers Joan Badosa i Sant Isidre, per continuar després al llarg de tot el carrer Sant Isidre, el que concentra una major presència de comerços, i seguiran avançant per la resta de carrers inclosos en el projecte , Joan Badosa, St. Pere Alt, Capellans, Porthos, St. Pere Baix i Palmerola.

La transformació urbanística que està experimentant el nucli antic de Roses gràcies a la seva incorporació al Pla de Barris cofinançat per Generalitat de Catalunya i Ajuntament, avança un pas més amb l’inici d’aquest nou projecte de reurbanització. Les obres que s’acaben d’iniciar, segueixen les mateixes característiques que la resta de fases realitzades fins ara en el casc antic, amb l’objectiu de mantenir la uniformitat de tot el conjunt, així com una bona connexió i mobilitat peatonals entre els diferents carrers.

Així doncs, atenent el caràcter residencial i comercial dels carrers a renovar, la pavimentació es planteja a un sol nivell per tal d’aportar una visió més oberta i àmplia dels espais. La mesura possibilita també l’eliminació de barreres arquitectòniques i incidir en una pacificació del trànsit que passi a donar prioritat als vianants, tot i que es permetrà el trànsit rodat de càrrega i descàrrega. En el cas del carrer Palmerola, amb una amplada superior als 8 metres, s’optarà també per la plantació d’arbrat i la col·locació de bancs a un costat del carrer, dotant el barri d’un petit nucli verd que millori el paisatge i fomenti els espais de trobada entre els veïns.

Pel que fa les instal·lacions, se substituiran les xarxes de clavegueram, d’aigua potable i de pluvials, garantint així la salubritat del barri i la sostenibilitat ambiental. L’eliminació de les línies aèries de baixa tensió i telefonia en els passos de carrers, per la seva banda, permetrà millorar el paisatge urbà i l’impacte visual. En quant a l’enllumenat públic, el projecte preveu la substitució de la xarxa existent i de les pròpies lluminàries per unes de noves que garanteixen la no contaminació lumínica i el baix consum. Per últim, es realitzarà l’obra per a les instal·lacions de telecomunicacions, es completarà la xarxa de gas i s’instal·larà una xarxa de reg per donar servei al nou arbrat que s’incorporarà.

QUADRE ESTADÍSTIC

>

ZONES DE PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT 2.697 m2
XARXA CLAVEGUERAM RENOVADA 760 ml
NOVA XARXA PLUVIALS 655 ml
PUNTS DE LLUM RENOVATS 37 unitats
PASSOS DE CARRER DE TELEFONIA 14 unitats
CANALITZACIÓ SOTERRADA O GRAPADA BAIXA TENSIÓ 505 ml
CANALITZACIÓ AIGUA POTABLE RENOVADA 670 ml
NOVES ESCOMESES DE GAS 118 unitats
NOVES UNITATS D’ARBRAT 7 unitats
CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS 340 unitats

Projecte ampliat

Cal destacar que el projecte inclou l’ampliació de diferents trams dels carrers Sant Isidre, Sant Pere Alt, Sant Pere Baix i Joan Badosa no recollits inicialment en el programa del Pla de Barris de Roses, però amb els quals l’Ajuntament ha volgut completar la millora urbanística fins al front de mar. D’aquesta manera, es dota de coherència i d’una visió harmònica tot el casc antic, tancant l’anella de la nova zona peatonal creada, i millorant la seva connectivitat amb la plaça Sant Pere i amb el passeig Marítim.

En aquests moments, el consistori està a punt d’adjudicar les obres d’aquesta fase complementària, amb la intenció d’iniciar la seva execució en breu, mentre que els treballs  del projecte inicial (amb un cost de 351.000 €), s’han iniciat aquesta setmana. La durada prevista de la totalitat de les obres dels dos projectes és de 7 mesos.