Taller per saber controlar el cost i el consum de l’energia

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El taller s’ha realitzat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer, de Figueres

El Consell Comarcal promou el control dels consums i els costos de l’energia entre les empreses de l’Alt Empordà amb la celebració d’un taller

En el marc de la iniciativa “Polígons d’activitat econòmica”, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha organitzat un taller per promoure el control dels consums i els costos de l’energia -bàsicament de les factures elèctriques i de gas i gasoil- de les empreses, amb l’objectiu de detectar possibles estalvis, tant energètics com econòmics.

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
El taller s’ha realitzat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer, de Figueres

El consum d’energia va estretament lligat a l’activitat econòmica que es desenvolupa, representant en molts casos un percentatge elevat de les despeses generades. Una bona gestió i coneixement d’aquests consums influirà directament en els resultats i a la competitivitat de l’empresa. Enegest és una nova eina dissenyada per avaluar d’una manera àgil i senzilla tots  els consums energètics de l’activitat gestionada, les dades obtingudes seran de  gran utilitat a l’hora d’establir objectius reals de millora en estalvi i eficiència  energètica, poder-ne avaluar els resultats obtinguts i millorar la  competitivitat de l’activitat econòmica.

L’aplicació permet fer el seguiment de tots subministraments energètics que es disposa d’una manera integrada. Mitjançant una sèrie de formularis s’introdueixen les dades dels subministres energètics i de les factures associades a cadascun d’ells. Actualment Enegest permet avaluar els consums d’electricitat, gasoil, gas natural, propà, butà, glp i biomassa. A mesura que s’afegeix informació a l’aplicació, es visualitzen un seguit de dades i gràfiques on es pot observar l’evolució dels consums, els imports dels subministraments energètics i el preu de cada font d’energia al llarg del temps.

L’aplicació també ofereix el càlcul de la petjada de carboni energètica, indicant els kg de diòxid de carboni equivalents als consums energètics introduïts, dades que ens permetran conèixer l’impacte que genera l’activitat a nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta acció, pot resultar un primer pas a l’hora d’adherir-se als programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Enegest també permet calcular diversos ràtios energètics, que faciliten establir relacions entre factors energètics (consum, cost i petjada de carboni) i un seguit d’indicadors anuals de l’empresa, dades que ens ajuden a conèixer l’eficiència energètica de l’activitat desenvolupada.

Amb els ràtios es poden conèixer per exemple, el consum energètic per pernoctacions, clients, facturació, metres quadrats calefactats, etc. L’aplicació informàtica ha estat promoguda pel Consorci Ripollès Desenvolupament en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals del SOC, i en està disponible de manera gratuïta mitjançant un enllaç web, on només cal registrar l’empresa interessada per poder començar a gestionar els subministraments.