Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.056 casos confirmats de COVID-19 i 28.401 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.338 32 287 3,41 139 1,65 96 1,14 35 0,42
Aragón 6.637 59 479 36,31 256 19,40 146 11,07 65 4,93
Asturias 2.436 0 1 0,10 1 0,10 1 0,10 0 0,00
Baleares 2.246 2 56 4,87 17 1,48 16 1,39 4 0,35
Canarias 2.451 6 27 1,25 15 0,70 5 0,23 3 0,14
Cantabria 2.369 1 18 3,10 5 0,86 1 0,17 0 0,00
Castilla La Mancha 18.330 20 244 12,00 113 5,56 59 2,90 14 0,69
Castilla y León 19.782 1 148 6,17 48 2,00 25 1,04 7 0,29
Catalunya 63.307 52 2.191 28,55 1.172 15,27 714 9,30 155 2,02
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.718 10 181 3,62 88 1,76 69 1,38 19 0,38
Extremadura 3.082 6 63 5,90 42 3,93 24 2,25 8 0,75
Galicia 9.403 11 217 8,04 164 6,08 29 1,07 7 0,26
Madrid 72.469 22 669 10,04 289 4,34 153 2,30 37 0,56
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.721 6 63 4,22 27 1,81 23 1,54 6 0,40
Navarra 5.496 4 61 9,32 20 3,06 28 4,28 13 1,99
País Vasco 13.903 9 143 6,48 94 4,26 40 1,81 18 0,82
La Rioja 4.079 0 4 1,26 1 0,32 2 0,63 0 0,00
ESPAÑA 253.056 241 4.852 10,32 2.491 5,30 1.431 3,04 391 0,83

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrésen UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.358 16 795 0 1.435 2
Aragón 2.727 11 274 0 913 1
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.174 1 169 0 224 0
Canarias 954 1 186 1 162 0
Cantabria 1.057 0 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.473 25 664 0 3.029 0
Castilla y León 8.808 10 631 0 2.791 4
Catalunya 29.397 18 2.994 3 5.675 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.831 10 744 0 1.432 0
Extremadura 1.774 1 138 0 519 0
Galicia 2.941 4 336 0 619 0
Madrid 42.752 39 3.641 0 8.442 3
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 688 2 113 1 148 0
Navarra 2.051 4 137 0 528 0
País Vasco 7.009 7 579 0 1.562 0
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 125.660 150 11.708 5 28.401 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.