Suquet de peix de Rose

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.036.085 casos confirmats de coronavirus i 99.883 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de COVID-19 i 99.410 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 01.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.344.059 5.350 28.258 333,53 10.128 119,54 12.774 55 1,0%
Aragón 396.909 1.644 7.556 569,72 3.152 237,66 4.840 43 1,2%
Asturias 194.379 1.021 5.750 568,30 2.439 241,06 2.493 26 1,3%
Baleares 254.363 1.221 5.235 446,29 1.990 169,65 1.215 8 0,5%
Canarias 292.083 5.065 16.959 780,46 10.026 461,40 1.583 17 0,5%
Cantabria 125.632 638 3.300 564,58 1.331 227,71 762 4 0,6%
Castilla La Mancha 471.236 1.870 6.202 302,60 2.236 109,10 7.075 11 1,5%
Castilla y León 651.937 2.759 12.977 544,53 4.954 207,88 8.220 24 1,3%
Catalunya 2.271.679 12.041 53.562 689,93 22.148 285,29 18.102 23 0,8%
Ceuta 18.874 70 352 421,47 140 167,63 145 1 0,8%
C. Valenciana 1.296.668 6.262 27.186 537,47 9.565 189,10 9.015 39 0,7%
Extremadura 234.887 1.050 6.278 592,54 2.306 217,65 2.233 13 1,0%
Galicia 529.249 4.568 22.263 825,89 8.612 319,48 3.100 27 0,6%
Madrid 1.597.648 9.004 21.616 320,18 8.117 120,23 17.433 24 1,1%
Melilla 20.234 53 218 252,72 90 104,33 148 1 0,7%
Murcia 373.024 2.786 11.180 736,26 4.486 295,43 2.163 16 0,6%
Navarra 223.178 737 3.601 544,34 1.521 229,92 1.495 4 0,7%
País Vasco 650.901 2.046 9.572 432,34 4.077 184,15 6.181 20 0,9%
La Rioja 89.145 376 2.016 630,40 843 263,61 906 2 1,0%
ESPAÑA 11.036.085 58.561 244.081 515,10 98.161 207,16 99.883 358 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.