Suquet de peix de Rose

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.880.194 casos confirmats de coronavirus i 98.635 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.880.194 casos confirmats de COVID-19 i 98.635 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 22.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.323.245 1.675 35.569 419,82 14.367 169,57 12.619 79 1,0%
Aragón 393.370 773 11.256 848,70 4.255 320,83 4.774 56 1,2%
Asturias 191.919 419 8.419 832,09 3.298 325,96 2.441 25 1,3%
Baleares 251.656 560 8.035 684,99 2.800 238,70 1.203 4 0,5%
Canarias 280.922 2.059 12.190 560,99 6.634 305,30 1.566 29 0,6%
Cantabria 124.294 286 5.188 887,59 1.968 336,69 758 16 0,6%
Castilla La Mancha 466.582 664 10.264 500,79 3.024 147,54 7.052 34 1,5%
Castilla y León 645.889 1.424 19.876 834,03 7.764 325,79 8.173 38 1,3%
Catalunya 2.235.867 0**** 73.900 951,91 26.469 340,95 17.665 14 0,8%
Ceuta 18.729 38 501 599,88 209 250,25 144 0 0,8%
C. Valenciana 1.279.268 3.919 46.666 922,59 14.952 295,60 8.943 57 0,7%
Extremadura 232.461 692 10.244 966,87 3.954 373,19 2.218 19 1,0%
Galicia 519.438 1.815 32.209 1.194,85 12.503 463,82 3.070 23 0,6%
Madrid 1.573.687 4.949 35.417 524,60 12.774 189,21 17.183 42 1,1%
Melilla 20.134 29 339 392,99 120 139,11 147 0 0,7%
Murcia 366.498 1.473 15.797 1.040,31 5.589 368,06 2.141 26 0,6%
Navarra 221.554 348 5.225 789,83 2.003 302,78 1.487 8 0,7%
País Vasco 646.393 874 14.561 657,68 5.458 246,52 6.147 54 1,0%
La Rioja 88.287 196 2.713 848,35 1.161 363,04 904 1 1,0%
ESPAÑA 10.880.194 22.194 348.369 735,19 129.302 272,87 98.635 525 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.
**** Catalunya no ha actualitzat casos nous en el dia d’avui. Les dades corresponen als de l’informe del dia 21/02/2022.