Roses Cultura

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.078.028 casos confirmats de coronavirus i 100.239 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.078.028 casos confirmats de COVID-19 i 100.239 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 03.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.347.615 2.907 23.930 282,45 8.018 94,64 12.820 47 1,0%
Aragón 398.016 574 6.863 517,47 3.048 229,82 4.857 43 1,2%
Asturias 195.009 300 5.146 508,60 2.037 201,33 2.500 30 1,3%
Baleares 255.078 469 4.717 402,13 1.851 157,80 1.217 4 0,5%
Canarias 295.121 2.062 17.974 827,17 9.038 415,93 1.586 13 0,5%
Cantabria 126.108 241 3.013 515,48 1.315 224,98 765 7 0,6%
Castilla La Mancha 472.750 837 5.802 283,08 1.921 93,73 7.085 14 1,5%
Castilla y León 654.194 1.170 11.684 490,28 4.821 202,30 8.265 26 1,3%
Catalunya 2.281.722 5.076 51.533 663,80 21.991 283,27 18.281 21 0,8%
Ceuta 18.913 18 324 387,94 126 150,87 145 1 0,8%
C. Valenciana 1.301.836 2.439 23.074 456,18 8.432 166,70 9.033 35 0,7%
Extremadura 236.196 765 5.946 561,21 2.697 254,55 2.236 13 0,9%
Galicia 532.262 1.697 19.876 737,34 7.822 290,17 3.105 23 0,6%
Madrid 1.602.454 2.449 18.953 280,73 7.714 114,26 17.443 18 1,1%
Melilla 20.277 20 210 243,45 96 111,29 149 2 0,7%
Murcia 375.058 990 10.476 689,90 4.128 271,85 2.169 15 0,6%
Navarra 223.676 290 3.305 499,59 1.387 209,66 1.497 5 0,7%
País Vasco 652.446 836 8.978 405,51 4.066 183,65 6.180 5 0,9%
La Rioja**** 89.297 0 1.924 601,63 821 256,73 906 2 1,0%
ESPAÑA 11.078.028 23.140 223.728 472,15 91.329 192,74 100.239 324 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.
**** Per problemes tècnics La Rioja no ha pogut actualitzar les seves dades d’avui; es mantenen les dades de l’última actualització.