Suquet de peix de Rose

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.159.574 casos confirmats de coronavirus i 100.859 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.159.574 casos confirmats de COVID-19 i 100.859 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 08.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.356.721 1.436 21.857 257,98 10.210 120,51 12.905 44 1,0%
Aragón 399.795 1.271 6.072 457,83 2.819 212,55 4.892 34 1,2%
Asturias 196.388 194 4.549 449,60 2.072 204,79 2.510 16 1,3%
Baleares 257.053 474 4.596 391,81 2.305 196,50 1.220 4 0,5%
Canarias 302.069 1.774 19.151 881,34 8.865 407,97 1.597 13 0,5%
Cantabria 126.863 178 2.554 436,95 1.222 209,07 778 4 0,6%
Castilla La Mancha 475.397 1.140 4.669 227,80 1.851 90,31 7.106 20 1,5%
Castilla y León 658.686 1.257 10.717 449,70 5.504 230,96 8.302 22 1,3%
Catalunya 2.298.271 6.008 47.314 609,45 21.522
277,23 18.460 11 0,8%
Ceuta 18.990 20 255 305,33 115 137,70 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.309.149 1.975 18.364 363,06 7.174 141,83 9.065 29 0,7%
Extremadura 239.555 1.031 6.895 650,78 4.383 413,69 2.244 11 0,9%
Galicia 541.377 1.854 20.333 754,29 10.942 405,91 3.127 24 0,6%
Madrid 1.609.483 2.208 16.040 237,59 7.365 109,09 17.501 26 1,1%
Melilla 20.335 17 189 219,10 93 107,81 152 4 0,7%
Murcia 378.411 897 8.979 591,31 3.733 245,84 2.176 7 0,6%
Navarra 224.767 317 3.098 468,30 1.520 229,77 1.502 6 0,7%
País Vasco 656.253 939 9.027 407,72 4.914 221,95 6.268 23 1,0%
La Rioja 90.011 159 1.703 532,53 856 267,67 909 3 1,0%
ESPAÑA 11.159.574 23.149 206.362 435,50 97.465 205,69 100.859 301 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.