Cinema a la Fresca

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.181.510 casos confirmats de coronavirus i 100.992 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.181.510 casos confirmats de COVID-19 i 100.992 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 09.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.359.285 2.564 21.319 251,63 10.550 124,52 12.931 48 1,0%
Aragón 400.300 505 6.015 453,53 2.812 212,02 4.904 37 1,2%
Asturias 196.571 183 4.374 432,30 2.033 200,93 2.515 16 1,3%
Baleares 257.609 556 4.722 402,55 2.576 219,61 1.223 4 0,5%
Canarias 304.014 1.945 18.956 872,36 9.748 448,61 1.599 13 0,5%
Cantabria 127.062 199 2.502 428,05 1.188 203,25 778 2 0,6%
Castilla La Mancha 476.140 743 4.526 220,83 1.780 86,85 7.109 22 1,5%
Castilla y León 659.849 1.163 10.735 450,46 5.731 240,48 8.306 22 1,3%
Catalunya 2.303.011 4.740 47.057 606,14 21.670 279,13 18.478 7 0,8%
Ceuta 19.012 22 252 301,73 117 140,09 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.311.303 2.154 17.498 345,94 7.115 140,66 9.070 26 0,7%
Extremadura 240.447 892 7.301 689,10 4.877 460,31 2.244 7 0,9%
Galicia 543.395 2.018 20.631 765,35 11.643 431,92 3.129 22 0,6%
Madrid 1.611.492 2.009 15.590 230,92 7.340 108,72 17.546 27 1,1%
Melilla 20.350 15 185 214,47 83 96,22 152 4 0,7%
Murcia 379.297 886 8.659 570,24 3.705 243,99 2.177 7 0,6%
Navarra 225.068 301 3.058 462,26 1.545 233,55 1.502 5 0,7%
País Vasco 657.197 944 9.113 411,61 5.047 227,96 6.275 13 1,0%
La Rioja 90.108 97 1.627 508,76 798 249,53 909 3 1,0%
ESPAÑA 11.181.510 21.936 204.120 430,77 100.358 211,79 100.992 285 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.