Una proposta, amb fonament…

Olga Simarro, regidora del PSC Roses
La regidora del PSC a l'Ajuntament de Roses, Olga Simarro

Com a regidora del PSC-Roses, des que el passat 14 de març es va decretar l’estat d’alarma a nivell mundial a causa de la pandèmia ocasionada pel virus COVID19, m’he dirigit per segona vegada a l’equip de govern plantejant la necessitat de valorar objectivament que se sol·licités a Subdelegació de Govern la col·laboració de la Unitat Militar d’Emergència (UME), amb la finalitat de poder realitzar una neteja exhaustiva en el nostre municipi de Roses.
Se sobreentén que donant preferència a aquells espais més conflictius i que suposen major risc, per a evitar la propagació del COVID19 i donar més seguretat als nostres veïns: CAP de Roses, Residència Pi i Sunyer, casals d’avis, col·legis, espais municipals, centres esportius, piscina municipal, passeig marítim, parcs infantils …
A aquesta proposta, també se li va afegir la d’una neteja general per part d’una empresa privada. Ambdues han estat rebutjades tenint per resposta que la brigada ja realitza aquests menesters. No dubtem del nostre servei de neteja, però creiem que no és suficient, ja que és un treball afegit al poc personal que tenim en actiu en aquest moment.
Una altra de les intencions derivades d’aquesta actuació és la de mirar cap a un futur pròxim però incert: de tots és sabut que som un municipi turístic, que vivim en major part del turisme, i que millor seria que ens promocionéssim com un municipi “desinfectat”.
Les propostes a l’equip de govern han estat clares i concretes. Pel que a les seves mans queda. Ja es veurà si les seves decisions són més o menys encertades.

Olga Simarro
Regidora del PSC Roses

A petició de la propia regidora del PSC, Olga Simarro, reproduim a sota el mateix article en castellà:

Una propuesta, con fundamento…

Como regidora del PSC-Roses, desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma a nivel mundial debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID19, me he dirigido por segunda vez al equipo de gobierno planteando la necesidad de valorar objetivamente que se solicitara a Subdelegación de Gobierno la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia (UME), con el fin de poder realizar una limpieza exhaustiva en nuestro municipio de Roses.
Se sobreentiende que dando preferencia a aquellos espacios más conflictivos y que suponen mayor riesgo, para evitar la propagación del COVID19 y dar más seguridad a nuestros vecinos: CAP Roses, Residència Pi i Sunyer, “casals d’avis”, colegios, espacios municipales, centros deportivos, piscina municipal, paseo marítimo, parques infantiles …
A esta propuesta, también se le añadió la de una limpieza general por parte de una empresa privada. Ambas han sido rechazadas teniendo por respuesta que la brigada ya realiza estos menesteres. No dudamos de nuestro servicio de limpieza, pero creemos que no es suficiente, ya que es un trabajo añadido al poco personal que tenemos en activo en este momento.

Otra de las intenciones derivadas de esta actuación es la de mirar hacia un futuro próximo pero incierto: de todos es sabido que somos un municipio turístico, que vivimos en mayor parte del turismo, y que mejor sería que nos promocionásemos como un municipio “desinfectado”.

Las propuestas al equipo de gobierno han sido claras y concretas. Por lo que en sus manos queda. Ya se verá si sus decisiones son más o menos acertadas.

Olga Simarro
Regidora del PSC Roses