Valoració de Gent del Poble-AM de Roses del ple d’abril

Gent del Poble - AM

El Grup Municipal de Roses, Gent del Poble-AM fa una valoració de la sessió plenària, amb caracter ordinari,  que es va celebrar a l’Ajuntament de Roses el passat mes d’abril. Una valoració en la qual aquest grup assambleri explica els que són, per als seus representants, els punts més importants:

Punt nº 2: ABSTENCIÓ

En una intervenció a TV Roses, en Marc Danés parla de la modificació de crèdit nº 3 amb l’objectiu de donar ajudes mes importants a la gent necessitada del municipi, gent que ho està passant malament i que tenen dificultats econòmiques, però no es veu enlloc la quantitat destinada. Preguntem quan import li queda a Benestar Social.

La resposta es que s’ha demanat augmentar les ajudes per atendre prestacions d’urgència social  de persones o famílies en situació de crisis social urgent de 900€  a 1200 €. Ens abstenim al no sortir reflex at en els expedients i ha alguna modificació en la que no estem d’acord com l’arrendament d’edificis.

 

Punt nº 3 : A FAVOR

Punt que en resum el que vol es  aprovar  utilitzar 1.300.000 euros del Romanent per a despeses generals i intentar que s’aconsegueixi fer els pagos als proveïdors a 30 dies en contes de 45 o 60 dies, com es fa ara.

Aquí votàrem a favor hi de pas felicitem al regidor d’hisenda i als tècnics pertinents per la iniciativa, una iniciativa que sigui dit, el nostre grup Gent del Poble-AM  ja portava en el seu programa.

Punt nº 6:

Donar comptes al ple de la renúncia voluntària al càrrec per part d’en Francesc Sastre Sánchez.

Felicitem al Sr. Paquito Sastre per haver arribat a la jubilació i alhora li donem  les gràcies per els serveis prestats. Aquí veiem que el Sr. Sastre una vegada aconseguida la seva jubilació, ha complert el seu objectiu i ha plegat. Jutgin vostès mateixos.

 

Punt nº 12   A FAVOR

Aprovar provisionalment el document nomenat “Projecte de Modificació Puntual del Pla Especial del Port de Roses” d’iniciativa municipal.

Un cop legalitzat la tramitació i vist tot el procés i l’ intervenció dels departaments sectorials competents, estem d’acord en votar favorablement  l’aprovació provisional perquè es puguin desenvolupar les activitats i els usos previstos en el port amb totes les garanties jurídiques el més aviat possible, per tal de que es pugui generar activitat econòmica adequada al port i al seu entorn mes immediat.

Punt nº 13   A FAVOR

Aprovar provisionalment el document anomenat”Pla especial del catàleg de construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Roses”, d’iniciativa municipal.

Vist l’expedient votarem favorablement per els mateixos motius anteriors,es a dir que tinguem les garanties d’us, conservació i jurídiques per tal de poder desenvolupar les activitats pròpies de les urbanitzacions no urbanitzables que conté el catàleg.

 

Punt nº 14  A FAVOR

Denegar l’aprovació definitiva del “Pla Parcial Urbanístic del Sud 13, Mas d’en Pui/Buscà-Fumats del terme municipal de Roses” d’iniciativa municipal.

En aquest punt un cop vistos els informes desfavorables de l’ACA de la Generalitat de Catalunya  del 25-01-13 i ja que son preceptius i vinculants, nosaltres votarem a favor de denegar l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del SUD 13, Mas d’en Puig-Fumats.

Punt nº 15    ABSTENCIÓ

Aprovar inicialment el document “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal nº 3 de Roses, a l’àmbit del cementiri municipal de Roses, d’iniciativa municipal.

Entenem que es modifica per l’ intenció de fer un tanatori. Es diu que no s’inclou un crematori, però no surt escrit enlloc. Ens abstenim a falta de que se’ns informi més clarament.

Punt nº 16    A FAVOR

Aprovar inicialment el document “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal nº 4 de Roses, a l’àmbit de la Rambla Ginjolers”, d’iniciativa municipal.

Votàrem a favor, ens sembla be aquesta modificació, però volem dir que es tingui en compte que tard o d’hora l’edifici de telèfons hauria de desaparèixer de la zona, encara que  sabem que econòmicament es molt costós.

Punt nº 17   EN CONTRA

Interposició d’una querella criminal contra el Sr. Eloy Jiménez, per denúncia falsa contra l’Ajuntament de Roses.

En primer lloc no entenem perquè sempre es tria el mateix advocat i no es fa un concurs perquè surti mes econòmic.  En segon lloc si ja hi va haver-hi una sentencia amb el sobreseïment de les actuacions i el seu arxiu, ara tornar a engegar el cas interposant una querella criminal amb el cost que això  comporta als ciutadans de Roses (9000 € + iva), no ho veiem be ni per la quantitat ni per els temps que corren. Entenem que desprès de que el Jutjat nº 8 de Figueres va acordar el sobreseïment de les actuacions i el seu arxiu, entenem que  si un ( en aquest cas l’alcalde i algun funcionari) vol  continuar amb mes querelles, el poble de Roses no té perquè pagar-ho, i més quan hem constatat en el Ple que hi ha mes denúncies entre regidors de CiU i PSC de Roses i aquets s’han de pagar la defensa de la seva butxaca.

En l’apartat de Precs i preguntes destacar el prec que vàrem fer, entre altres de que amb  l’import de les romanents que queden i veient com dia a dia el nombre d’aturats va augmentant, volem demanar si a part del dos cursets que es fan recentment,  hi ha un pla d’acció per combatre aquest greu problema que tenim?. La resposta va ser de que s’encarregaven de tenir el poble en condicions per rebre el turisme i que havien fet dos cursos d’aprenentatge. Entenem que no hi ha idees i que no hi ha cap “ Pla d’acció” per combatre l’atur.

Francesc Giner Ballesta

Portaveu de Gent del Poble-AM