#volemparlar #volemdebat

Magda Casamitjana

#volemparlar #volemdebat rUna de les dimensions de la democràcia, imprescindible per a mantenir o millorar-ne la seva qualitat, és la deliberació. Aquest element connecta directament amb una corrent de fons que demana més participació, més discussió pública i una obertura cap a la ciutadania -per incorporar-la- en els processos decisoris.

En una democràcia liberal i representativa com la nostra, el procés deliberatiu -requisit previ per prendre bones decisions- no s’ha de dur a terme només de les portes de les institucions cap a enfora (qüestió, avui, importantíssima; i a la qual ens referirem més endavant), sinó també entre els propis representants públics.

En aquest sentit, el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Roses, aprovat el 2004, és bastant estricte pel que fa a l’apartat de precs i preguntes: segons el que disposa l’article 12 del citat reglament, els grups de l’oposició tenen un termini màxim i global de 10 minuts d’exposició cadascun, sense torn de rèplica. A més, s’hi prohibeix expressament aquest component deliberatiu que comentàvem abans, amb un sec i concís “ni poden generar debat” (art. 12.2 ROM).

Quan vaig presidir el Ple Municipal, tot i que no vam canviar el ROM, deixàvem a l’oposició el temps necessari per a que formulés les qüestions que creiés convenients, així com permetíem el debat i les rèpliques que fóssin necessàries i raonables. Com que sabem, doncs, que el tema que ens ocupa és més una qüestió de voluntat política que de literalitat jurídica, l’adhesió sense fissures de l’alcaldessa-presidenta a la literalitat estricta del text legal la interpretem, com no podria ser d’altra manera, com una negativa al debat i a l’intercanvi d’idees i confrontació de models entre govern i oposició.

Per un govern és molt còmode que l’oposició parli poc, però per la qualitat democràtica i pel poble és un mal negoci. Per aquesta raó des del grup socialista proposarem un canvi en el ROM per tal de fomentar els debats en el Ple Municipal, i per mantenir un diàleg digne entre govern i oposició amb educació i mesura. Així mateix, i en la línia de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics, proposarem que les entitats i associacions de Roses puguin intervenir en el Ple Municipal.

Aquests són canvis que responen a l’exigència democràtica de la ciutadania d’avui, i crec que com a representants públics tenim l’obligació d’impulsar-los.

 

Magda Casamitjana i Aguilà

Portaveu del Grup Municipal Socialista de Roses