Suquet de peix de Rose

El pacte de Govern de Roses entre el PSC, Junts i Gent del Poble contempla un total de 74 punts a desenvolupar

Pacte de Govern de Roses del PSC, Junts i Gent del Poble
L'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, amb els 8 regidors que conformen el pacte de Govern pel mandat 2023-27

La majoria de projectes es podran executar en aquesta legislatura, mentre que d’altres, com la rehabilitació del front de mar, seran a més llarg termini

El passat divendres, 15 de juny, Josep Maria Martínez Chinchilla en representació del PSC-CP de Roses, Sílvia Ripoll Cayuela en representació de Junts per Roses i Fèlix Llorens Palou en representació de Gent del Poble de Roses, van signar un pacte de Govern per governar Roses durant el mandat 2023-27.

Un pacte de Govern que contempla un total de 74 punts a desenvolupar, els quals la majoria es podran executar durant els propers quatre anys, mentre que d’altres s’allargaran, possiblement, més de quatre anys abans de ser una realitat, com és la finalització del front de mar, ja que en són tres les administracions les que han d’intervenir: la local, l’autonòmica i l’estatal.

Acords de Govern per a l’ajuntament de roses mandat 2023/2027 entre PSC-CP de Roses, Junts per Roses i Gent del Poble de Roses

PRIMER- Àrees de Govern

Els òrgans de govern de la legislatura 2023-2027 seran els següents:

Alcaldia:

Els tres primers anys ostentarà el càrrec d’alcalde/sa una persona proposada pel PSCCP.

Últim any ostentarà el càrrec d’alcalde/sa una persona proposada per JUNTS PER ROSES.

Tinents d’Alcalde:

1r. Tinent d’Alcalde:

Els tres primers anys ostentarà el càrrec una persona proposada per GENT DEL POBLE.

Últim any ostentarà el càrrec una persona proposada per PSC-CP

2n. Tinent d’Alcalde

Els tres primers anys ostentarà el càrrec una persona proposada per JUNTS PER ROSES.

Últim any ostentarà el càrrec una persona proposada per GENT DEL POBLE.

3r. Tinent d’Alcalde

Els quatre anys ostentarà el càrrec una persona del PSC-CP.

Les tres formacions polítiques signants es comprometen a donar suport a la investidura de les persones proposades en els plens d’elecció d’alcalde o alcaldessa.

Junta de Govern Local tres primers anys

Presidència de l’Alcaldia

PSC-CP: 1 vocal

JUNTS PER ROSES: 2 vocals

GENT DEL POBLE: 1 vocal

Junta de Govern Local últim any

Presidència de l’Alcaldia

PSC-CP: 2 vocals

JUNTS PER ROSES: 1 vocal

GENT DEL POBLE: 1 vocal

SEGON.- Programa de Govern

1.- Urbanisme i Planejament

Creació d’una Comissió d’Urbanisme (3 Caps de llista): “Comissió de seguiment urbanístic” amb caràcter decisori i executiu on es marquin els projectes de poble (prioritaris), amb especial atenció als següents:

 • Tramitar POUM: prioritzant el desenvolupament del SUD 2 per preveure-hi una zona d’activitat econòmica de baixa densitat entre altres necessitats del nostre municipi (nau cultural); prioritzar el desenvolupament del SUD 5 davant la manca d’habitatge de lloguer assequible a Roses (Habitatges); SUD 8 treballar per mantenir aquest sector, ara no urbanitzable, com a zona per generar activitat econòmica i pàrquing; Pulmó verd (futur clos de fires/ pàrquing dissuasiu ) (POUM-vial nord i vial Gran Via fins Bombers)
 • Rehabilitació front de mar
 • Projecte Mercat Municipal
 • Reforma Plaça Catalunya
 • Recuperar espai projecte antiga depuradora i definir usos i activitats

Altres projectes a treballar:

 • Projecte entrada de Roses per l’Avinguda de Rhode
 • Projecte carrer Madrid i Plaça Pep Ventura
 • Rotonda port pesquer
 • Oficina de turisme Santa Margarida
 • Projecte Rehabilitació Far
 • Pàrquing antiga nau Mas Blanc
 • Adquisició parcel·la Gran Via per adequar una zona de pàrquing
 • Edifici Telefònica, possibilitat altres usos
 • Ampliació de les voreres al centre Vila
 • Reurbanització Gran Via
 • Obertura vial antic càmping Bahia
 • Nova ubicació arxiu municipal (carrer St. Josep) i d’altres departaments
 • Repensar ubicació Jutjat de Pau
 • Estudi Projecte Centre de la Mar
 • Nou pla director del Port
 • Millora de places

 2.- Infraestructures, Serveis Públics , Mobilitat i Medi Ambient 

 • Projecte Falconera porta entrada Cap de Creus
 • Espigó submergit davant riera Ginjolers
 • Desenvolupar pla de transició energètica
 • Recollidors brossa marina
 • Senyalització dels pàrquings públics
 • Revisió del servei de neteja viària i recollida de brossa
 • Execució dels d’accessos i pàrquings al Parc Natural
 • Zones Blaves i Verdes de Santa Margarida
 • Estudiar la possibilitat d’allargar la temporada de socorristes a les platges

3.- Promoció Econòmica i Turisme 

 • Desenvolupar l’aula gastronòmica
 • Turisme Actiu i Natura / Falconera
 • Atraure turisme de l’Estat Espanyol
 • Pla de Millora Urbanística i Dinamització de Santa Margarida.
 • Estudi nou disseny d’oficina de turisme per a tematitzar-la
 • Fomentar turisme nàutic tot l’any
 • Redacció de l’ordenança H.U.T.
 • Desenvolupar RosesLAB

 4.- Economia i Hisenda

 • Mantenir l’estabilitat pressupostària
 • Donar continuïtat als pressupostos participatius

5.- Serveis Socials, Ensenyament i Sanitat

 • Cicle Formatiu Nàutic-Pesquer
 • Casa del Mar convertir-la en Centre Cívic
 • Taula de Salut Comunitària
 • Reforçar Assistència domiciliària

6.- Joventut i Gent Gran , Govern Obert

 • Estudiar el trasllat de les instal·lacions del CAR.
 • Desenvolupar programes de salut juvenil sobre problemàtiques diverses.
 • Pla de dinamització juvenil
 • Remodelació pista Skate
 • CAR 2.0. Un CAR digital
 • Convenció de grafiters Roses
 • Pla dinamització Gent Gran

7.-Cultura, Patrimoni i Festes 

 • Museïtzació de la barca Gloriamar
 • Escola de Música
 • Hotel Entitats
 • Accés Castrum Visigòtic per la ctra de Montjoi
 • Pla Director Ciutadella
 • Ampliació d’actes l’11 de setembre
 • Recuperació de música clàssica tot l’any
 • Promoció de música professional a l’aire lliure
 • Festa Andalusa a cel-obert
 • Recuperar processó Setmana Santa
 • Consolidar les nits de circ i cinema a la fresca
 • Potenciar la festa de Cap d’Any
 • Recuperar tradicions rosinques

8.- Esports 

 • Escola Municipal de Vela
 • Compromís amb el talent esportiu rosinc, donar-lo a conèixer i fer-loprotagonista i potenciar-lo (Roses Olímpica)
 • Estudi projecte pista d’atletisme
 • Potenciar esports de platja
 • Taula de treball de futbol formatiu

9.- Seguretat Ciutadana 

 • Top Manta- Junta de Seguretat
 • Protocol d’ocupacions
 • Patrullatge aeri (drons)
 • Assistència a Protecció Civil
 • Estudi nova caserna Policia-Protecció Civil

TERCER.- Cartipàs municipal 

1) De comú acord, es crea un organigrama que l’alcalde o alcaldessa pren el compromís d’establir-lo amb la següent distribució d’àrees entre els integrants del Govern:

 • Josep Maria Martínez (PSC): Urbanisme i Planejament
 • Olga Simarro Rojas(PSC): Seguretat Ciutadana
 • Ester Navas Hernández (PSC): Joventut – Gent Gran i Govern Obert
 • Miguel Muñoz Sánchez (PSC): Esports
 • Sílvia Ripoll i Cayuela (JxR): Cultura – Festes i Patrimoni Històric
 • Lluís Espada Cantó(JxR): Infraestructures, Serveis Públics, Mobilitat i Medi Ambient
 • Joana Pérez González (JxR): Economia i Hisenda
 • Fèlix Llorens i Palou (GDPR): Promoció Econòmica i Turisme i Activitats
 • Yanna Arjona Crusellas (GDPR): Serveis Socials , Ensenyament i Sanitat

2) Qualsevol de les tres forces polítiques signants podrà demanar desplaçar alguna de les delegacions assignades a un dels seus regidors/es cap a un altre regidor/a de la mateixa formació en cas que la bona organització de l’agenda de treball ho requereixi.
Qualsevol altra modificació de la distribució d’àrees requerirà el comú acord entre les tres forces signants.  

3) Tindran plena dedicació a les tasques municipals els següents regidors/es:

 • Josep Maria Martínez (PSC),
 • Olga Simarro(PSC)
 • Ester Navas (PSC)
 • Sílvia Ripoll (JxR)
 • Lluís Espada (JxR)
 • Fèlix Llorens (GDPR)

La resta de membres del govern tindran dedicació parcial o bé seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per assistències. Les dedicacions podran ser modificades durant el mandat.

4) L’Ajuntament de Roses participa en diversos òrgans supramunicipals, es designaran aquells regidors /regidores que tinguin vinculació amb l’òrgan supramunicipal corresponent .

5) Correspon a JxR i PSC, designar les dues places de personal eventual disponibles (càrrecs de confiança), una plaça per a cada formació.

QUART.- Organització de Govern 

1) Els membres del govern es comprometen a establir una comunicació entre ells clara i oberta. És fonamental promoure una comunicació fluida i transparent entre tots els membres del govern municipal. Això pot incloure reunions periòdiques i intercanvi d’informació.

2) Els tres grups es comprometen a fer un protocol de comunicació oficial.

3) Els membres de govern es comprometen a votar amb unitat de vot en aquells assumptes que afectin l’activitat de govern municipal.

4) L’acord de govern se circumscriu a l’àmbit local i a la seva acció municipal i no es veurà influït per les diferències d’opinió en qüestions supramunicipals evitant que afectin la vida municipal amb llibertat de vot per portar/votar a Ple les mocions que no facin referència a temes de l’acció de govern.  

5) Protocol·làriament, correspon a l’alcalde o alcaldessa la màxima representació institucional de l’Ajuntament en els actes públics. En tots els casos que sigui possible, es garantirà també la presència del regidor/a responsable de l’Àrea que tingui més relació amb l’acte en qüestió. En absència de l’alcalde o alcaldessa s’entendrà que la màxima representació de l’Ajuntament recau sobre el regidor/a responsable de l’àrea, excepte en casos d’actes institucionals o similars que s’adaptarà al protocol oficial.

CINQUÈ.- Empreses Públiques Municipals

1) El model de gestió de les empreses públiques municipals serà de la presidència delegada.  

2) Ocuparan la presidència delegada de les empreses públiques:

 • ROSERSA: El regidor/a d’Infraestructures
 • PRODER (Piscina Municipal): El regidor/a d’Esports
 • Port Esportiu: El regidor/a de Promoció Econòmica/Turisme

SISÈ.- Vigència del pacte

1) La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal

2023-2027.

2) Quedarà exclosa de l’acord la força política que incompleixi de manera inqüestionable algun dels punts d’aquest document. En qualsevol cas, caldrà convocar prèviament a la consumació d’aquesta ruptura una reunió extraordinària per tal de resoldre la desavinença.

3) Aquest pacte pot ser ampliat o modificat . Serà condició prèvia l’acord de les tres forces polítiques signants.