Suquet de peix de Rose

El ple de l’Ajuntament de Roses aprova el nou cartipàs i les retribucions dels regidors

Ple de l'Ajuntament de Roses
Moment de l'aprovació del nou cartipàs i retribucions del regidors de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Roses

Els plens de l’Ajuntament de Roses canvia el règim de sessions ordinàries i es faran durant aquesta legislatura l’últim dimecres de cada mes, en lloc dels dilluns com s’havia fet fins ara

Ple de l'Ajuntament de Roses
Moment de l’aprovació del nou cartipàs i retribucions del regidors de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Roses

El passat dimecres, 25 de juny, es celebrar la primera sessió plenària, de caràcter extraordinari d’aquesta legislatura per tal d’oficialitzar el cartipàs, (les Àrees de les que es faran responsables cada regidor de l’equip de Govern format per JxC, ERC Roses i GDPR) i seves retribucions.

El primer punt, però va ser el nomenament dels tinents d’alcalde de la corporació arran de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, i que per decret d’alcaldia els nomenats són:

1r. tinent d’alcalde: Sr. Joan Plana i Sagué
2n. tinent d’alcalde: Sr. Fèlix Llorenç i Palou
3r. tinent d’alcalde: Sr. Sílvia Ripoll i Cayuela

Tot seguit es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local, que presidida per l’alcaldessa Montse Mindan són els següents regidors:

 • Joan Plana i Sagué, primer tinent d’alcalde
 • Fèlix Llorens i Palou, segon tinent d’alcalde
 • Sílvia Ripoll i Cayuela, tercer tinent d’alcalde
 • Marc Danés i Zurdo, regidor
 • Èric Ibañez i Martín, regidor

Es va decretar que la Junta de Govern Local durà a terme les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, cada dijous a les 9:30 h del matí, o al següent dia hàbil si aquest fos festiu, i es va donar comptes de les atribucions delegades a la Junta.

Seguidament es va donar comptes al Ple de la constitució del cartipàs municipal arran de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, que queda de la següent manera:

 1. A la senyora Montse Mindan, Alcadia, Serveis Generals i l’Àrea de Turisme.
 2. Al senyor Joan Plana i Sagué, l’Àrea de Govern Obert i l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
 3. Al senyor Fèlix Llorens i Palou, l’Àrea de Promoció Econòmica.
 4. A la senyora Sílvia Ripoll i Cayuela, l’Àrea d’Urbanisme.
 5. Al senyor Marc Danés i Zurdo, l’Àrea d’Economia i Hisenda i l’Àrea d’Ensenyament i de Sanitat.
 6. Al senyor Eric Ibáñez i Martín, l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Festes
 7. Al senyor Juan Manuel Fernández Martínez l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics.
 8. A la senyora Esther Bonaterra i Moltó, l’Àrea d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.
 9. A la senyora Verònica Medina i Flores, l’Àrea de Joventut i l’Àrea d’Esports.
 10. Al senyor Francesc Ginés Ballesta, l’Àrea de Medi Ambient.

Tot el referit fins ara es va contemplar en diferents subapartats del primer punt, on es va donar coneixement de les resolucions de l’alcaldia en relació als nomenaments i constitució del cartipàs.

En  un altre punt es va donar coneixement de la constitució dels grups municipals, on destaquem els portaveus corresponents:

 • De Junts per Roses, Marc Danés i Zurdo
 • D’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Joan Plana i Sagué
 • Del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Antonio Rodríguez López
 • Del Grup municipal del Partit Popular, Manel Escobar Yegua
 • Del Grup municipal Gent del Poble de Roses, Fèlix Llorens i Palou
 • Del Grup municipal Ciutadans, José Manuel Álvarez Cuñat
 • Grup municipal de Lliures. Defensant les Llibertats, Pere Gotanegra

Retribucions dels membres de la corporació municipal de l’Ajuntament de Roses

I pel que fa a l’establiment del règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius de l’Ajuntament de Roses es va dona coneixement que:

 • Al càrrec d’alcalde/essa president/a se li assigna una retribució bruta mensual de 3.656,06 €, a raó de 14 mensualitats l’any.
 • Al càrrec de primer/a tinent/a d’alcalde/essa se li assigna una retribució bruta mensual de 3.309,26 €, a raó de 14 mensualitats l’any.
 • A la resta de tinents/es d’alcalde/essa i de regidors/es amb responsabilitats se li assigna una retribució bruta mensual de 2. 962,45€, a raó de 14 mensualitats l’any.

Tots els regidors de l’equip de Govern, excepte Juan Manuel Fernández (JxC), Esther Bonaterra (ERC) i Francesc Giner (GDPR), tindran dedicació exclusiva.

Per als membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva, ni dedicació parcial, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels que formen part, els correspondrà la percepció dels següents imports, amb efectes a l’endemà del Ple de constitució de la corporació:

 1. a) Per assistències al Ple de l’Ajuntament………………………………………….300,00 €
 2. b) Per assistències a Comissions Informatives i de Comptes………..300,00 €
 3. c) Per assistències a Junta de Govern Local……………………………………..300,00 €
 4. d) Per assistències a la Junta de Portaveus ……………………………………..175,00 €

Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la LBRL, es va establir una assignació econòmica mensual pel funcionament de cada grup polític de la corporació, amb efectes al dia de constitució de l’Ajuntament, i que és la següent per a cada partit:

 1. a) Grup Municipal de Junts per Roses……………………………………………………530,00 €
 2. b) Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya …………………530,00 €
 3. c) Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya ……………….420,00 €
 4. d) Grup Municipal de Ciutadans ……………………………………………………………310,00 €
 5. e) Grup Municipal de Gent del Poble de Roses ………………………………….310,00 €
 6. f) Grup Municipal de Lliures …………………………………………………………………..200,00 €
 7. g) Grup Municipal del Partit Popular ……………………………………………………200,00 €

Cal destacar que el cartipàs i les retribucions van comptar amb el vot favorable, a banda de tots els regidors de l’equip de Govern, del portaveu de Lliures, Pere Gotanegra. La resta de partits van exercir l’abstenció.

Les sessions plenàries passen a celebrar-se l’últim dimecres de cada mes a les 19 hores

Durant aquesta sessió extraordinària es va establir, com a novetat, que el règim de sessions ordinàries del Ple que tindrà periodicitat mensual, es portarà a terme l’últim dimecres de cada mes natural, a les 19:00 hores, en lloc dels dilluns a les 20 hores com s’havia fet durant les darreres legislatures.

Unes sessions plenàries de caràcter ordinari que es duran a terme sense perjudici de dur a terme les sessions extraordinàries que calguin.