La reurbanització del carrer Pi i Sunyer de Roses es preveu iniciar al mes d’octubre

Projecte de reurbanització del carrer Pi i Sunyer de Roses
El paviment que es col·locarà al carrer Pi i Sunyer serà finalment d'un sol cor, concretament el mateix paviment que es veu a la imatge detall

El ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Roses va aprovar definitivament el projecte de reurbanització del carrer més comercial de la Vila

A l’any 2011 es va encarregar a l’Àrea d’urbanisme la redacció del document anomenat “Projecte de nova pavimentació, enllumenat i variant de serveis del carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer” i que contemplava la demolició del paviment superior existent i posar un de nou, substituir les reixes de pluvials i la millora de les línies de baixa tensió i telefonia i, si calia, la renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic.

Tres anys després, al 2014, la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment el document anomenat «projecte de reurbanització de la plaça Catalunya i el carrer del Doctor Pi i Sunyer» de Roses.

Un projecte que el plenari de l’Ajuntament de Roses va desestimar executar l’any 2016.

I ja al setembre de l’any passat, durant la celebració del ple ordinari d’aquell mes es va acordar aprovar inicialment el document anomenat «Projecte de reurbanització del carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer», el qual ja no contemplava la plaça Catalunya. Una aprovació inicial per la qual el PSC Roses va demanar que es fes una consulta als comerciants respecte a la proposta presentada per l’Ajuntament sobre l’execució del projecte.

I en el ple ordinari del passat mes de març, la regidora d’Urbanisme, va desvetllar que l’exposició pública del projecte va fer que es presentessin “un total de 21 al·legacions, de les quals algunes es van estimar en part”, com per exemple, “la d’escurçar el termini d’execució, el qual es prescriurà un termini màxim de 6 mesos per a l’execució de les obres, entre l’octubre 2021 i març 2022 per a afectar el mínim possible als negocis i comerços i que requerirà l’execució de les obres en dues etapes, dividint longitudinalment al carrer per la meitat, realitzant els soterraments transversals dels serveis (llum, aigua, gas, telefonia, enllumenat, etc), i reposant provisionalment els paviments per poder mantenir el trànsit de vianants i puntual de descàrrega, permetent l’accés a tots els locals situats a ambdues façanes del carrer”.

Altres de les al·legacions va ser desplaçar i modificació el conjunt de jardineres i cadires i estudiar l’efecte per al trànsit rodat i la càrrega-descàrrega, on Ripoll va assegurar que “aquests conjunts de mobiliari urbà se situa a la zona destinada a la circulació dels vianants i, per tant, no afecta el carril destinat a la circulació de vehicles, amb control horari, i per a la càrrega i descàrrega”.

Així, el ple de l’Ajuntament de Roses va aprovar definitivament i per unanimitat el projecte de remodelació del carrer Pi i Sunyer, la qual cosa és el tret de sortida per la seva licitació i posterior adjudicació amb la previsió de començar a executar-lo “al mes d’octubre”, va assenyalar la regidora d’Urbanisme, amb el desig que “ho faci una empresa que compleixi escrupolosament el termini d’execució de 6 mesos”.

Un desig en el que intervé la sort degut a que la llei obliga als ajuntaments a adjudicar les propostes més econòmiques i no a les més segures, complidores i fiables.

Objectiu del projecte

El carrer Pi i Sunyer o carrer de davant com l’anomenen els rosincs, que es podria definir com la porta d’entrada a l’eix comercial del casc antic de Roses, es troba molt deteriorat tenint en compte que va ser un dels primer vials que es va reurbanitzar a un sol nivell allà pels anys 80 de l’any passat, i que després d’arranjar tots els vials del casc antic, aquest és l’únic que quedar per adequar als nous temps.
Per tant, el «Projecte de reurbanització del carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer» preveu renovar, des de la plaça Catalunya fins a la Rambla Riera Ginjolers, tot el paviment, que anirà d’un sol color, amb una secció trasnversal donant prioritat als vianants però compatibilitzant-la amb la càrrega i descarrega dels vehicles comercials, substituir la xarxa d’aigua, soterrar els passos de carrers de les instal·lacions aèries de baixa tensió i telefonia, executar l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions, completar la xarxa de gas, instal·lar un nou enllumenat públic amb lluminàries de baix consum, construir una nova xarxa de recollida d’aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent i un nou tram connectat directament a la Riera Ginjolers, instal·lar la xarxa de reg per a noves jardineres amb plantació d’espècies vegetals arbustives, pavimentar els espais i implantar elements singulars i de mobiliari urbà. 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 1.025 m², amb un cost de 297.827,66 euros.